หัวใจครอบครัว


หลักการวางรากฐานชีวิตและครอบครัวให้มั่นคงคือ
"ฆราวาสธรรม" ประกอบด้วยหลักการ 4 ข้อ คือ สัจจะ ทมะ ขันติและจาคะ

1. สัจจะ แก้ปัญหาความหวาดระแวงกันและกัน หมายถึงความรับผิดชอบ
หรือนิสัยรับผิดชอบ
2. ทมะ แก้ปัญหาความโง่เขลา ไม่ทันคน-ทันโลก-ทันกิเลส หมายถึง
ความกระตือรือร้นในการเคี่ยวเข็ญฝึกตนเอง อย่างไม่มีข้อแม้เงื่อนไข
เพื่อให้คนเองมีความรู้ ความสามารถ และความดีเพิ่มพูนมากขึ้น
3. ขันติ แก้ปัญหาความเบื่อหน่ายกันเอง แปลว่า ความอดทน
4. จาคะ แก้ปัญหาความเห็นแก่ตัว แปลว่า ความเสียสละ หมายถึง
ความมีน้ำใจต่อการอยู่ร่วมกัน นึกถึงส่วนรวมของครอบครัวเป็นใหญ่