ฝึกอบรมผู้ประกอบการNEC รุ่นที่ ๗ และ ๘ ( ๑ )

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
New Entrepreneurs Creation (NEC)

ฝึกอบรมผู้ประกอบการ(NEC)

 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับความไว้วางใจจาก "ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ ๔ จังหวัดอุดรธานี" โดยให้ดำเนินการจัด "กิจกรรมเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่" ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี และ จังหวัดเลย รุ่นละไม่น้อยกว่า ๓๕ ท่าน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

 ๑. เพื่อสนับสนุนบัณฑิตใหม่ ผู้ว่างงาน ผู้ถูกออกจากงานและพนักงานลูกจ้าง ที่มีพื้นฐานการศึกษาดี และ มีศักยภาพ ให้มีโอกาสประกอบอาชีตด้วยตนเอง ด้วยการเป็นผู้ประกอบการ

 ๒. เพื่อผลักดันให้เกิดวิสาหกิจใหม่ๆ และ เป็นแหล่งจ้างงาน

 ๓. เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งแก่วิสาหกิจขนาดเล็ก ในช่วงก่อตั้งกิจการ( ๒ปีแรก) และ ธุรกิจที่ไม่เข้มแข็งให้สามารถอยู่รอด และ รักษาสภาพการจ้างงานไว้ได้

 ๔. เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ "ทายาทธุรกิจ" ในการสืบทอดกิจการ ให้สามารรถรักษาสภาพการจ้างงาน และ สร้างโอกาสในการขยายธุรกิจต่อไปในอนาคต

 ศูนย์บริการวิชาการ ได้รับมอบอำนาจจาก อธิการบดี ให้เป็นผู้ประสานงานในการคัดเลือก จัดวิทยากร และ ติดตามผลสัมฤทธิ์ ซึ่งเราได้ดำเนินการติดต่อกันมาหลายครั้ง และ รายละเอียดจะเรียนให้ทราบต่อไปครับ

 JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)