กีฬาสีโรงเรียนบ้านเหมือดแอ่   แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ

      1.  ประเภทกีฬา

       2.  ประเภทกรีฑา

             กีฬาแยกออกเป็น   4  ประเภทดังนี้ 

                         1.ฟุตบอล

                         2.  เซปักตะกร้อ

                         3. วอลเล่ย์บอล

                         4.เปตอง

                กรีฑาแยกออกเป็น  4  ประเภทดังนี้

                   1.  อนุบาลชาย  หญิง   วิ่ง  50  เมตร

                   2.  ป.1 - ป.6  ชาย  หญิง     วิ่ง  80  เมตร