ศึกษาหาร้ความมีด้านทางประสบการณ์  ของนักพัฒนาการเพื่อได้เข้าในเนื้อสาระสำคัญ