ห้องสีชมพู

คติเด่นประจำวัน               ความไม่แน่นอน  คือ  ความแน่นอน