กีฬาสีโรงเรียนบ้านเหมือดแอ่   แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ

      1.  ประเภทกีฬา

       2.  ประเภทกรีฑา

กีฬาแยกออกเป็น   4  อย่างดังนี้ 

1.ฟุตบอล

2.  เซปักตะกร้อ

3. วอลเล่ย์บอล

4.เปตอง

กรีฑาแยกออกเป็น  4  อย่างดังนี้

1.  อนุบาลชาย  หญิง   วิ่ง  50  เมตร

2.  ป.1 - ป.6  ชาย  หญิง     วิ่ง  80  เมตร