วันนี้ไปประชุมที่โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง

ประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กศน.ปี ๒๕๕๐

มีสาระที่ผอ.สำนักบริหารงานกศน. ดร.สมบัติ สุวรรณพิทักษ์ ได้พูดเป็น

นโยบายในการทำงานปี ๒๕๕๐ ดังนี้

ขอให้ชาวกศน.ทราบไว้เป็นแนวทางในการทำงาน สานต่อนโยบายสู่ปลายทางต่อไป