ระเบียบการลา

1.ลาพักผ่อน

2.ลากิจ

3.ลาป่วย

4.ลาคลอดบุตร