หน้าอะไรดี

 ครูสอนว่าต้องเป็น "ฅนสามหน้า พาสร้างสรรค์"

  หน้านอก บอกความงาม (กาย ปรุงแต่งอย่างพอเพียง ไม่ต้องปิดบังอำพรางบางสิ่งบางอย่างจนเกินงาม)

 หน้าใน บอกความดี (วาจา และ ใจ)

ความสามารถ

 หน้าที่ บอกความสามารถ (ความรู้จริง รู้แจ้ง นำประสบการณ์มาถ่ายทอด ลิขิต เล่าสู่กันฟัง เพื่อพัฒนา) 

  ฅนดี มีสามหน้า หน้านอก หน้าใน และ หน้าที่

  เพราะหน้าที่ คือ ชีวิต

JJ2007