โครงการพระราชดำริโรงเรียนพี่ – โรงเรียนน้อง

โครงการโรงเรียนพี่ – โรงเรียนน้อง สู่การพัฒนา สิทธิมนุษย์ชนศึกษาและความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศ
โครงการพระราชดำริโรงเรียนพี่ – โรงเรียนน้อง
สู่การพัฒนาสิทธิมนุษยชนศึกษา School  Twinning
---------------------------


    วิทยาลัยกำปงเฌอเตียล  ประเทศกัมพูชา  เป็นสถาบันการศึกษา  ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ได้ดำเนินการช่วยเหลือ คณะครู นักเรียน  ผู้บริหาร ได้เข้ามาศึกษาหาความรู้  ณ ประเทศไทยในเดือนสิงหาคม 2549 และเดือนพฤศจิกายน  2549 โดยได้เข้าศึกษาดูงานของโรงเรียนราชวินิต  มัธยม  รวมทั้งสถาบันการศึกษาอาชีพ  ด้วยเหตุดังกล่าวการเข้าเครือข่ายความช่วยเหลือระหว่างโรงเรียนพี่ – โรงเรียนน้อง จึงได้ดำเนินการต่อเนื่อง  โดยได้เชิญสถาบัน  6 ราชวินิต  (ประกอบด้วยโรงเรียนราชวินิต  ราชวินิต  มัธยม  ราชวินิต  บางเขน  ราชวินิต  บางแก้ว  ราชวินิตประถมบางแค  ราชวินิตบางแคปานขำ )ไปศึกษาดูงานแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยภายใต้การนำของ รศ.ดร.กรรณิการ์  สัจกุล คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เพื่อสนองพระราชดำริ  ตามโครงการโรงเรียนพี่ –  โรงเรียนน้อง 
สู่การพัฒนา  สิทธิมนุษย์ชนศึกษา  และความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศ
    วัตถุประสงค์
๑.    เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน  ครู  ผู้บริหาร  ทั้งโรงเรียนพี่  - โรงเรียนน้อง  ได้พบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยน  ประสบการณ์  และแบ่งปันกัน  และคอยติดตามประเมินผลเป็นระยะ ๆ
๒.    เพื่อเป็นโอกาสที่ดี  ที่จะปลูกฝัง  ค่านิยมที่ส่งเสริมจริยธรรม  และสิทธิมนุษย์ชน ในภาคปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
๓.    เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีงามระหว่างชาติ ( UNESCO ASSOCIATEA SCHOOL PROJECT)  และสนองโครงการพระราชดำริ  ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
    โรงเรียน  6 ราชวินิต  ร่วมใจ  เดินทางไปประเทศกัมพูชา  วันที่  25-28 มกราคม 2550 ได้มีประสบการณ์ แลกเปลี่ยน การเรียนรู้ ทางการศึกษา  วัฒนธรรม  และตระหนักถึงความสมานฉันท์ใน  6 ราชวินิต  และความรักชาติบ้านเมืองของตน
ขอขอบคุณ รศ.ดร.กรรณิการ์  สัจกุล  ผศ. เพียงใจ  ศุขโรจน์  และพลเอก วาภิรมย์  มนัสรังษี  ไว้ ณ โอกาสนี้ 
    ในปัจจุบันทั้ง  6 ราชวินิต  และร่วมโครงการสายใย ไทย – กัมพูชา  : ภาษาและวัฒนธรรมไทย  โดยการให้ความรู้นักศึกษา ชาวกัมพูชา ระหว่างวันที่  25-28 เมษายน  2550 ณ กองบินน้อยที่ 53 อ่าวมะนาว  อำเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยจะนำกิจกรรมที่ดำเนินการมาเสนอท่านผู้ชมต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อำนวยการ จริมศรี

คำสำคัญ (Tags)#การศึกษา วัฒนธรรม

หมายเลขบันทึก: 80918, เขียน: 27 Feb 2007 @ 13:10 (), แก้ไข: 18 Jun 2012 @ 23:19 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ดอกไม้: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)