กระบวนการจัดการความรู้ เพื่อการพัฒนาคน พัฒนางานและระบบราชการ

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพราชการ เพื่อการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

กระบวนการจัดการความรู้ เพื่อการพัฒนาคน พัฒนางานและระบบราชการ

วันที่ 9 ธันวาคม 2548 ณ ห้องศรีจันทร์ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น

ศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เรียนเชิญ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์เลขาธิการ ก... และ ดร.ประพนธ์ ผาสุขยืด รองผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับทราบข้อมูล แนวคิด ทฤษฎีและความสำคัญจำเป็นของการสร้างงานกลุ่มจัดการความรู้ภายในองค์กร

2. ผู้เข้าร่วมสัมมนาตระหนักถึงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการโดยเริ่มต้นจากงานประจำ

3. ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และอภิปรายการแลกเปลี่ยนฝึกปฏิบัติทักษะการจัดการความรู้ในองค์กร

4. ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรยุทธศาสตร์การทำงานให้มีประสิทธิภาพที่ผ่านมาได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

  โดยจะรับสมัครจำกัดเพียง ๒๐๐ ท่าน ขณะนี้ใกล้เต็มแล้ว จึงเรียนท่านที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดและสมัครได้ที่ http://home.kku.ac.th/uac/

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)