วันนี้เข้าประชุมคณะทำงานจัดทำต้นแบบคลังแหล่งเรียนรู้ประเภทห้องสมุดประชาชน ณ สำนักบริหารงานกศน. ซึ่งกำหนดเกณฑ์มาตรฐานการจัดทำต้นแบบ ดังกล่าว โดยมีตัวชี้วัดความสำเร็จ ที่ห้องสมุดแต่ละแห่งจะต้องมีคือ
           ๑. ฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้
           ๒. การให้บริการข้อมูลคลังแหล่งเรียนรู้
           ๓. ฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้
           ๔. การให้บริการข้อมคลังแหล่งเรียนรู้
รายละเอียดดัง Mindmap

โดยมีแผนการดำเนินงานต้องทำต่อเนื่องคือ
๑. ชี้แจงการดำเนินงานจัดทำต้นแบบคลังแหล่งเรียนรู้ให้ห้องสมุดดำเนินการ โดยศนจ. ศบอ. ภายในเดือนมีนาคม
๒. ห้องสมุด ดำเนินการจัดทำต้นแบบคลังแหล่งเรียนรู้ ในเดือนมีนาคม ถึง พฤษภาคม โดยการกำกับดูแลโดยศนจ.และศบอ.
๓. ประเมินห้องสมุดตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยศนจ.แต่งตั้งคณะกรรมการ ในเดือนมิถุนายน
๔. พัฒนาห้องสมุดประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ รวบรวมรายชื่อห้องสมุดที่ผ่านเกณฑ์ และประกาศจัดตั้งต้นแบบคลังแหล่งเรียนรู้ ในช่วงเดือนสิงหาคมและกันยายน ต่อไป