โครงการ “ชุมชนร่วมใจ ปลอดภัยจากบุหรี่ อำเภอพิบูลมังสาหาร”

  ติดต่อ

วีรนาท การุณรัตน์ , เฉลิมชัย บุญประสิทธิ์, ปริญญา ผกานนท์
โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร

เป็นโครงการทดลองที่ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการนำมาตรการทางกฎหมายมาบังคับใช้เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ไม่สูบบุหรี่ โดยประยุกต์แนวคิดการสร้างพลังมาเป็นรูปแบบในการจัดกิจกรรม  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการนำพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่มาบังคับใช้ในเขตเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร กิจกรรมประกอบด้วย    การจัดเวทีสาธารณะ การจัดตั้งกลุ่มแกนนำ  การอบรมสร้างพลังในกลุ่มแกนนำ การศึกษาดูงานและการจัดกิจกรรมในชุมชน

ผลการทดลองพบว่าเป็นไปตามหลักการของการมีส่วนร่วม ได้แก่ มีการจัดตั้งและขยายเครือข่ายองค์กรในชุมชน 6 คุ้มวัด เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการวางแผนกำหนดนโยบายและการทำงานร่วมกัน มีการระดมทรัพยากรในท้องถิ่นมาใช้ในการจัดกิจกรรและมีการประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรเป็นอย่างดี ทำให้กิจกรรมดำเนินอย่างต่อเนื่อง ทำให้สถานที่สาธารณะ 5 ประเภทในเขตเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารจำนวน 44 แห่ง มีการดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 อย่างจริงจังและยังไม่พบผู้กระทำผิด จึงเห็นควรนำรูปแบบขยายผลไปประยุกต์ใช้ในงานอื่นต่อไปจาก บทคัดย่อผลงานวิชาการนำเสนอ
ในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๔๙
วันที่ ๔-๖ กันยายน ๒๕๔๙ ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bon

หมายเลขบันทึก: 80668, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 17:33:33+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #สาธารณสุข#research#ประชุมวิชาการ#abstract#ผลงานวิชาการ

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)