โครงการ “ชุมชนร่วมใจ ปลอดภัยจากบุหรี่ อำเภอพิบูลมังสาหาร”

วีรนาท การุณรัตน์ , เฉลิมชัย บุญประสิทธิ์, ปริญญา ผกานนท์
โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร

เป็นโครงการทดลองที่ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการนำมาตรการทางกฎหมายมาบังคับใช้เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ไม่สูบบุหรี่ โดยประยุกต์แนวคิดการสร้างพลังมาเป็นรูปแบบในการจัดกิจกรรม  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการนำพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่มาบังคับใช้ในเขตเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร กิจกรรมประกอบด้วย    การจัดเวทีสาธารณะ การจัดตั้งกลุ่มแกนนำ  การอบรมสร้างพลังในกลุ่มแกนนำ การศึกษาดูงานและการจัดกิจกรรมในชุมชน

ผลการทดลองพบว่าเป็นไปตามหลักการของการมีส่วนร่วม ได้แก่ มีการจัดตั้งและขยายเครือข่ายองค์กรในชุมชน 6 คุ้มวัด เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการวางแผนกำหนดนโยบายและการทำงานร่วมกัน มีการระดมทรัพยากรในท้องถิ่นมาใช้ในการจัดกิจกรรและมีการประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรเป็นอย่างดี ทำให้กิจกรรมดำเนินอย่างต่อเนื่อง ทำให้สถานที่สาธารณะ 5 ประเภทในเขตเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารจำนวน 44 แห่ง มีการดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 อย่างจริงจังและยังไม่พบผู้กระทำผิด จึงเห็นควรนำรูปแบบขยายผลไปประยุกต์ใช้ในงานอื่นต่อไปจาก บทคัดย่อผลงานวิชาการนำเสนอ
ในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๔๙
วันที่ ๔-๖ กันยายน ๒๕๔๙ ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bon

คำสำคัญ (Tags)#สาธารณสุข#research#ประชุมวิชาการ#abstract#ผลงานวิชาการ

หมายเลขบันทึก: 80668, เขียน: 26 Feb 2007 @ 12:17 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:33 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)