ผ่านไปแล้วสำหรับการประเมิน / ตรวจสอบ ของสำนักหอสมุด เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์  2550  ในการประเมินครั้งนี้เป็นคณะกรรมการประเมินได้ประเมินแบบกัลยาณมิตร  และ ในการประเมินครั้งนี้สำนักหอสมุดมีความกล้ามาก คือ 

 

        กล้าที่ 1   กล้าที่จะเพิ่มองค์ประกอบที่  5   การบริการวิชาการสู่สังคม   มี  2  ดัชนี  และ องค์ประกอบที่  6  การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  มี 2 ดัชนี คิดว่าหน่วยงานสายสนับสนุนจะมีสำนักหอสมุดแห่งเดียวที่ขอรับการประเมิน 2 องค์ประกอบนี้

        
        กล้าที่  2  กล้าปรับองค์ประกอบที่ 10  ภารกิจหลัก   ปี 48  มี  6  ดัชนี  ปรับเพิ่มเป็น  17  ดัชนี รวมทั้งหมดประเมินในปี 49 ทั้งหมด 33 ดัชนี    จากเมื่อปี 48  18 ดัชนี                

        กล้าที่ 3  ผู้บริหารกล้าที่จะไม่เลือนกำหนดการประเมิน  สืบเนื่องมาจากสำนักหอสมุดเตรียมความพร้อมเพื่อการขนย้าย (เก็บข้าวของ เอกสารต่าง ๆ ลงกล่องเพื่อการขนย้าย) และจะทำการประเมินเมื่อไปอยู่อาคารหลังใหม่ แต่ด้วยเหตุสุดวิสัยทำให้การขนย้ายต้องเลื่อนกำหนดออกไป  สำนักหอสมุดจึงต้องปรับกระบวนทัพจากเตรียมขนย้ายมาเตรียมรับการตรวจประเมิน จากเวลาที่กระชั้นชิด  บวกกับ  ปรับเพิ่มองค์ประกอบและดัชนีต่าง ๆ ทำให้ทีมงานประกันคุณภาพ ต้องการเลื่อนกำหนดการประเมินออกไปอีกระยะหนึ่งเพื่อความชัวร์   แต่...ดร.รุจโรจน์   แก้วอุไร    กล้าตัดสินใจทันทีว่า  เลื่อนไม่ได้   และแล้วพวกเราก็ทำได้ และทำได้ดีซะด้วย

          .... เพราะว่าผลการประเมินออกมาอย่างน่าประทับใจ  (กรรมการบอกค่ะ)   ส่วนเบื้องหลังการเตรียมเอกสารและ การทำ SAR ONLINE  จะนำมาเล่าในครั้งหน้า