อาจารย์หมอวิจารณ์กล่าว (โดยไม่การันตีความถูกต้องแต่การันตีความครบถ้วน) ว่า

- ฝ่ายผู้พัฒนาเทคโนโลยีต้องพัฒนาระบบให้รวมเป็นเนื้อเดียวกับผู้ใช้

- การสร้าง value (คุณค่าและมูลค่า) จากสิ่งที่ดูเหมือนไม่มีคุณค่าไม่เห็นประโยชน์ชัดเจน (Value creation)

- ต้องไม่เกิด divide ขึ้นในสังคม ต้องให้เกิด synergy ระหว่างรัฐและเอกชนเพื่อใช้ได้อย่าง seamless ในภาคประชาชน

- เปิดเพื่อปล่อยออกและเปิดเพื่อรับ แต่ทักษะที่ฝึกมาเป็นทักษะในการปิดมากกว่า

- ฟังในส่ิงที่เรามักจะไม่ได้ยิน เพราะไม่ตรงกับความเชื่อของเรา แต่ต้องฟังและลองกลับไปใช้ในบริบทของเรา

- Team learning เรียนรู้ร่วมกันจากการปฏิบัติ ต้องใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้

- ADS กลุ่มขาดสมาธิในผู้ใหญ่ สะดุดทางความคิดอยู่ตลอด การฟังคนอื่นได้อย่างลึก คือ การฟังหัวใจซึ่งกันและกัน เป็นการสื่อที่มากกว่าถ้อยคำและตัวหนังสือ และเป็น positive communication เรียกว่า Appreciative inquiries ทำให้คนฝ่ายรับรับได้มากยิ่งขึ้น

- ต้องใช้ ​Social (Inter- and intra-personal) software เพื่อใช้ความรู้ที่มีอยู่

- แนะนำหนังสือ Social Intelligence ว่าด้วยเรื่อง Social technology โดย Dr. Goldman

- การ capture knowledge มาและตีความได้ลึก เรียกว่า การเรียนรู้

- ผู้ที่สอนจะเรียนรู้ได้มากที่สุด เพราะฉะนั้น การถ่ายทอดความรู้ของตนออกไปจะเป็นการเรียนรู้ที่ดีที่สุด ลองลงมาคือ การนำไปปฏิบัติ

- KBS เป็น very multiple context

- พัฒนาระบบไปด้วยกันกับผู้ใช้ เพื่อลด digital divide

- เข้าไป engineer ในหลายส่วน เช่น บรรยากาศ ความสัมพันธ์ วัฒนธรรม contact BBL(Brain-based learning) Brain rewiring

- ข้อเท็จจริงสามข้อ 1)สมองกำหนดพฤติกรรม 2)พฤติกรรมมนุษย์เปลี่ยนการ wiring ของสมองบางส่วน เพราะฉะนั้น ถ้าเราทำดี สมองก็จะดี 3)ความคิดเปลี่ยนสมอง

- เราต้องการเสมอภาค ให้โอกาสทุกคนเป็นผู้สื่อสาระและรับสาระ คือ Media 2.0

- Multimedia - น่าใช้ Camfrog เพื่อการคุยกันเรื่องดีๆ

- KET เพื่อ ศก.พอเพียง

- Pilot project ที่น่าทำ คือ กิจกรรมแผนแม่บทชุมชน 2,000 ตำบล เพื่อให้เกิดกระบวนการ KM สำคัญคือ = ชาวบ้าน

- กิจกรรม ศตจ. Area-based development projects เพื่อชีวิตที่พอเพียงการพัฒนาที่ยั่งยืน มี IT ใดเข้าไปช่วยได้บ้าง

- เกิด virtual community/ learning community

- Joy & Learn = Loy

- Play & Learn =  Plearn

- ทำให้เกิดสภาพการเรียนรู้อย่างสนุก =  Knowledge based society (KSB)