ดังที่กล่าวไว้แล้วในตอนที่แล้วว่า ในปี 2550 นี้ กรมส่งเสริมการเกษตร จะผลักดันการใช้ KM เป็นเครื่องมือในการทำงานส่งเสริมการเกษตรให้ทั้วทั้งองค์กร ในทุกระดับทั่วประเทศ ตั้งแต่ระดับส่วนกลาง (กอง,สำนักฯ ต่างๆ ) ระดับเขต (สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต 6 เขต)  ระดับจังหวัด (สำนักงานเกษตรจังหวัด)  ระดับอำเภอ (สำนักงานเกษตรอำเภอ )  และระดับตำบล (ในพื้นที่ต่างๆ) 

           ดังนั้น  การดำเนินการขับเคลื่อนให้เกิดผลในทางปฎิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งระบบ จึงจำเป็นต้องวางแนวทางบทบาทหลัก ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ที่จะขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดประสานกันในทุกระดับ ในทิศทางที่จะช่วยเสริมหนุนการดำเนินงานให้ประสบผลสำเร็จ 

            คณะทำงาน KM ของกรมส่งเสริมการเกษตร จึงได้มีการยกร่างแนวทางการดำเนินงาน พร้อมทั้งบทบาทหลัก และกิจกรรมในภาพรวมของหน่วยงานในระดับต่างๆ เพื่อให้ที่ประชุมคณะทำงานฯ  ได้พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง  ในวันนี้......จึงขอนำเสนอยกร่างดังกล่าว มาแลกเปลี่ยน ดังนี้ค่ะ.......

              ระดับกรม

              บทบาทหลัก        

               -ทำหน้าที่ในการผลักดัน/สร้างความรู้ความเข้าใจแนวคิดหลักการ แนวทาง KM และพัฒนาคนในกระบวนการจัดการความรู้ พร้อมทั้งเชื่อมโยงเครือข่ายการการเรียนรู้ระหว่างจังหวัดต่างๆ ในระดับประเทศ

              กิจกรรม/เวที

              -  เวทีสร้างความรู้ความเข้าใจแก่แกนนำระดับหน่วยงานย่อย

              - เวทีสรุปบทเรียนและเชื่อมโยงเครือข่ายระดับประเทศ 2 ครั้ง   (สรุปบทเรียนครึ่งปี และ ตลาดนัดความรู้)

              - เวทีพัฒนาคุณลิขิต  3 ครั้ง 

              ระดับเขต

              บทบาทหลัก

              -ทำหน้าที่ในการสนับสนุนให้จังหวัดต่างๆ ภายในความรับผิดชอบของเขต นำ KM ไปเป็นเครื่องมือในการพัฒนางาน คน และองค์กร และเชื่อมโยงเครือข่ายการเรียนรู้ระหว่างจังหวัดต่างๆ ในระดับเขต

             กิจกรรม/เวที

            -เวทีสัมมนาเชิงปฎิบัติการระดับเขต ( RW)  6 ครั้ง/เขต

             ระดับจังหวัด

           บทบาทหลัก

         -ทำหน้าที่ในการนำ KM ไปใช้ในการพัฒนางาน คน และองค์กร โดยการพัฒนาเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในทุกระดับของจังหวัด ให้มีสมรรถนะในการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร และเชื่อมโยงเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอำเภอต่างๆ

           กิจกรรม/เวที

           -  เวทีสัมมนาเชิงปฎิบัติการระดับจังหวัด (DW)  6 ครั้ง/จังหวัด

           ระดับอำเภอ

           บทบาทหลัก 

           -ทำหน้าที่ในการนำ KM ไปใช้ในการพัฒนางาน คน และองค์กร โดยเฉพาะการพัฒนาเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรของอำเภอ ให้มีสมรรถนะในการทำงานส่งเสริมการเกษตรในระดับพื้นที่

          กิจกรรม/เวที

          - เวทีประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำเดือน (DM) 

         ระดับตำบล

          บทบาทหลัก

          - เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับตำบล ทำหน้าที่ในการสร้างและพัฒนาการเรียนรู้แก่เกษตรกรเป้าหมาย เพื่อนำไปสู่การพัฒนางานให้บรรลุเป้าหมาย และเกษตรกรมีความเข้มแข็ง (คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้)

        กิจกรรม/เวที

        - กระบวนการเรียนรู้เป็นไปตามกระบวนการของแต่ละงาน/โครงการ  โดยใช้ KM เป็นเครื่องมือในการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย

               ทั้งหมดที่กล่าวมาแล้วข้างต้น เป็นยกร่าง ที่จะได้นำเสนอให้ที่ประชุมคณะทำงานฯ ในวันพรุ่งนี้ค่ะ.........

นันทา ติงสมบัติยุทธ์

22 ก.พ.2550