ต้นทุนคุณภาพ

เรารู้หรือไม่ว่าต้นทุนคุณภาพของหน่วยงานของท่านเป็นเท่าไร

    ต้นทุนคุณภาพเราจะแบ่งเป็น  ต้นทุนทางตรง  กับทางอ้อม  ทางตรงได้แก่ต้นทุนการป้องกันเช่น อบรมการบํารุงรักษาอุปกรณ์ต้นทุนการตรวจสอบ การวัดและการประเมินคุณภาพ เช่นการสอบเทียบเครื่องมือวัด, IQA  ตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการ และต้นทุนที่เกิดจากความบกพร่องด้านคุณภาพ เช่น Rework, จากอุบัติเหตุ ลูกค้าร้องเรียนหรือเคลม ส่วนต้นทุนคุณภาพทางอ้อม เช่นลูกค้าไม่พอใจหรือเราเสียชื่อเสียงครับ   เนื่องจากต้นทุนคุณภาพโดยรวมเป็นผลรวมของต้นทุนจากการป้องกัน, ต้นทุนการตรวจสอบประเมิน และ ต้นทุนที่เกิดจากความบกพร่องด้านคุณภาพเอง ผลการศึกษาพบว่าองค์กรที่มีต้นทุนด้านการป้องกันและต้นทุนการตรวจสอบประเมินต่ำจะทําใหต้นทุนคุณภาพโดยรวมสูง ถ้าให้ความสําคัญกับการตรวจสอบประเมินจะทําให้ต้นทุนคุณภาพโดยรวมต่ำลงแต่ถ้าให้ความสําคัญกับการป้องกันหรือต้นทุนการป้องกันสูงจะทําให้ต้นทุนคุณภาพรวมจะต่ำที่สุดนั่นเองครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน มุมคุณภาพความเห็น (0)