1. พัฒนาระบบบล็อกที่เต็มรูปแบบ (Blog Solutions) อันประกอบ 1) ระบบการเขียนบล็อก (MemeExpress) 2) ระบบการรวบรวมบล็อก (PlanetMatter) และ 3) ระบบการเผยแพร่และอ่านบล็อก (FeedSpring) อย่างต่อเนื่อง และเน้นให้บริการแก่ประชาชนไทยเป็นหลัก

  2. พร้อมทั้งสนับสนุนการเปิดเผยรหัสต้นฉบับและแนะนำวิธีการลงระบบที่พัฒนาขึ้นทั้งหมดแก่นักพัฒนาชาวไทย เพื่อการเผยแพร่บล็อกเทคโนโลยีให้ทั่วประเทศไทยเพื่อการจัดการความรู้ของไทย ที่สะดวก ง่าย และรวดเร็วยิ่งขึ้น

  3. วิจัยเชิงสำรวจ (Survey) ทางอินเตอร์เน็ตเกี่ยวกับความต้องการและความพึงพอใจต่อการใช้ระบบบล็อก GotoKnow.org เพื่อสนับสนุนกระบวนการต่างๆ ของการจัดการความรู้

  4. วิจัยเชิงประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยผู้ใช้ (Usability Evaluation) ของระบบบล็อก GotoKnow.org อันประกอบด้วย การสังเกตพฤติกรรมการใช้ระบบ การจดบันทึกคำพูดการอธิบายความคิดของผู้ใช้ในขณะใช้งานระบบ การตอบแบบสอบถาม การสัมภาษณ์หลังการใช้งาน และข้อมูลที่ระบบจัดเก็บโดยอัตโนมัติ

  5. วิจัยเชิงวิเคราะห์ข้อมูลผู้ใช้ GotoKnow.org จากฐานข้อมูลที่จัดเก็บไว้และสถิติการใช้งานระบบจากไฟล์ข้อมูลการใช้งานที่จัดเก็บอัตโนมัติโดยระบบ (Log Files)