ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ

ชายขอบ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เพื่อการช่วยเหลือกันและกันแบบ “เพื่อนช่วยเพื่อน” ทั้งในเรื่องสิทธิด้านหลักประกันสุขภาพ และสิทธิตาม พ.ร.บ.การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ.2534

     ตามที่ผมได้ลงพื้นที่เพื่อรณรงค์ให้คนพิการได้ขึ้นทะเบียนสิทธิฯ และพยายามให้การสนับสนุนและเสริมสร้างการรวมตัวกันของคนพิการ เพื่อการช่วยเหลือกันและกันแบบ “เพื่อนช่วยเพื่อน” ทั้งในเรื่องสิทธิด้านหลักประกันสุขภาพ และสิทธิตาม พ.ร.บ.การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ.2534 ไปพร้อม ๆ กันด้วย

     ซึ่งก็ได้มี "ชมรมเพิ่มพูนพลังคนพิการอำเภอเขาชัยสน" เกิดขึ้นแล้ว โดยคณะกรรมการชมรมฯ จะนัดหมายประชุมกันในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2548 นี้เป็นครั้งแรก พร้อมกันนี้ผมก็ได้ส่งเอกสารกรอบคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการดำเนินงานคนพิการของจังหวัดพัทลุง และโครงการฯที่หน่วยงาน/องค์กรต่าง ๆ นำเสนอผ่านมายัง สสจ.พัทลุง ไปให้สถาบันวิจัยระบบสุขภาพภาคใต้ มอ. (ทาง E-Mail) ได้พิจารณาเพื่อให้การสนับสนุนตามที่เห็นสมควร ดังนี้คือ

     1.) การสร้างความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว ในคนตาบอด ในวงเงินประมาณการ 90,000 บาท

     2.) แผนการสร้างและพัฒนา "ชมรมเพิ่มพูนพลังคนพิการจังหวัดพัทลุง" ในวงเงินประมาณการ 100,000 บาท

     3.) โครงการพัฒนาหมอนวดแผนไทยตามหลักเวชศาสตร์ฟื้นฟูฯ (ขยาย) วงเงินประมาณการ 250,000 บาท

     วันนี้ (23 พฤศจิกายน 2548) กลุ่มงานประกันสุขภาพ ได้รับการติดต่อจากคุณจุ๋ม ผู้ประสานงานจากสถาบันวิจัยระบบสุขภาพ (สวรส.) ภาคใต้ มอ. ทางโทรศัพท์ ว่าจะถือโอกาสเข้ามารับฟังแนวคิดในการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการฯ ดังกล่าวจาก นายกสมาคมคนตาบอดจังหวัดพัทลุง (ลุงช่วง) สมาชิกชมรมเพิ่มพูนพลังคนพิการอำเภอเขาชัยสน และผู้รับผิดชอบงานสิทธิคนพิการ ของอำเภอเขาชัยสน ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2548 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

     ผมจึงได้ทำบันทึกในนามของกลุ่มงานประกันสุขภาพ สสจ.พัทลุง เพื่อขออนุญาตจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ให้คุณพี่พิมลพรรณ  สุวรรณลิขิต  (พี่ภพ) ผู้รับผิดชอบงานคนพิการของกลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ และน.ส.จินตนา  จินดานิล (น้องอ้อ) ที่รับผิดชอบงานเดียวกับผม ได้ไปช่วยเป็นคุณลิขิต และช่วยเหลืออำนวยความสะดวกแก่คนพิการที่เข้าร่วมประชุมกันในวันนั้นด้วย

     งานนี้ผมขอให้ทางพี่โอ สสอ.เขาชัยสน ได้ช่วยแจ้งท่านสาธารณสุขอำเภอด้วย ว่าจะขอความกรุณาให้ท่านได้ทำหน้าที่คุณเอื้อแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดให้ ตลอดจนการต้อนรับคนที่มาร่วมประชุม และประสานกับลุงช่วงว่าผมจะได้ไปรับท่านเอง ท่านจะได้ประหยัดค่าน้ำมันรถด้วย ส่วนขากลับผมไม่แวะเข้ามาอีก (อยู่ใกล้บ้านแล้ว จะได้กลับบ้านเลยในตอนเย็น) ก็ประสานพี่โอ ช่วยส่งทีมงานและลุงช่วงให้กลับบ้านด้วย เพราะพี่โออยู่ในตัวเมืองพัทลุงอยู่แล้ว

     การประสานงานทุกอย่างราบรื่นไปหมด เรียกว่า "ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ" กันจริง ๆ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชนความเห็น (0)