คำว่า   ขอบคุณ    พร้อมกับการพนมมือไหว้  ถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของการได้รับสิ่งดีๆ  จากผู้อื่น  ซึ่งบรรยากาศแห่งการเป็นผู้ให้ได้ปรากฏขึ้นให้พวกเราชาวเม็กดำ ที่เป็นผู้รับ ได้ชื่นชม ด้วยสองสามวันที่ผ่านมา  พวกเราได้มีกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษสำหรับเด็กๆ  โดยได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ขจิต  ฝอยทอง   ในการทำหน้าที่ผู้นำกระบวนการในครั้งนี้                 

                ค่ายภาษาอังกฤษครั้งนี้  ไดทำให้เห็นพลังของการแลกเปลี่ยนผ่านเวที 
blog    gotoknow    ที่เริ่มจากมหาชีวาลัยอีสาน  แผ่ขยายมาถึงเม็กดำ  ทำให้เราได้รู้จักอาจารย์ขจิต  ฝอยทอง  และท่านอื่นๆ   การสื่อสาร  การแลกเปลี่ยน ทำให้พวกเราที่มีแนวคิดในทิศทางเดียวกันได้มาพบกันพร้อมๆกับการเกื้อกูลกัน               

               ในฐานะที่เม็กดำ เป็นพื้นที่ที่ทุกท่านให้ความเมตตา  เราจึงถือว่าเราเป็นผู้รับ   ดังนั้นคำถามสำคัญสำหรับพวกเราที่เม็กดำในวันนี้คือ เราจะเป็นผู้รับที่ดี เราจะต้องเป็นอย่างไร   ทำอะไร  เมื่อไร  ที่ไหน  และอื่นๆอีกมากมายในใจพวกเราขณะนี้   ซึ่งประเด็นที่พบเห็นจากกรณีค่ายภาษาอังกฤษ  ในเบื้องต้นทำให้เรามีแนวคิดว่า 
            
1.การศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา สามารถคิดและทำงานร่วมกันได้ หากทุกฝ่ายออกแบบกิจกรรมร่วมกัน 
          
2.  โรงเรียนในชนบททั่วประเทศไทย   ถือว่าเป็นฐานทรัพยากรในชุมชนที่สำคัญ   สามารถเชื่อมโยงกับการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างดี   หากทุกฝ่ายร่วมกันใช้ด้วยความตั้งใจและมุ่งมั่น           
3.  การเชื่อมโยงงานพัฒนา   จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีสื่อกลางและศูนย์กลางการเชื่อมโยง             
4.  ในกรณีที่เม็กดำ   พวกเราขอน้อมรับข้อเสนอจากทุกท่าน   ด้วยการแสดงความพร้อมในการเป็นผู้ให้และผู้รับ ที่ดี                 

        ในมิติแห่งการเป็นผู้รับ  เราได้รับพร้อมกราบขอบคุณทุกท่านที่เมตตาเรา
   วันนี้เราได้เริ่มระดมสรุปประเด็นข้อพบเห็นเพื่อเป็นแนวทางในการทำงานเชิงคุณภาพต่อไปและสำคัญที่สุดก็คือกำลังใจจากทุกท่านเป็นสิ่งเสริมพลังอันวิเศษ  สำหรับพวกเรา   ครับผม