ทางคณะสหเวชศาสตร์ ได้มีการกำหนดป้ายคำหลักที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพของหน่วยงานไว้ วันนี้เลยอยากทดลองดูว่า แต่ละดัชนีมีการบันทึกไว้มากน้อยแค่ไหน ลองคลิ๊กดูได้จากลิงค์ในช่องดัชนีที่ครับ 
   

องค์ประกอบที่   

  ดัชนีที่

 1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์และแผนดำเนินงาน  ดัชนีที่ 1.1 การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ
             และเป้าประสงค์
   ดัชนีที่ 1.2 การจัดทำแผนดำเนินงาน
   ดัชนีที่ 1.3 การติดตามและประเมินแผน
             ดำเนินงาน
 4 การวิจัย  ดัชนีที่ 4.1 นโยบาย แผนงาน และ
             การดำเนินงาน
 7 การบริหารและจัดการ  ดัชนีที่ 7.1 โครงสร้างและระบบการบริหาร
   ดัชนีที่ 7.2 อำนาจหน้าที่และขอบข่ายงาน
   ดัชนีที่ 7.3 ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
   ดัชนีที่ 7.4 ระบบข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ
   ดัชนีที่ 7.5 การมีส่วนร่วมในการบริหาร
 8 การเงินและงบประมาณ  ดัชนีที่ 8.2 ระบบบัญชีและการตรวจสอบ
 9 การประกันคุณภาพและการพัฒนาองค์กร  ดัชนีที่ 9.1 การประกันคุณภาพภายใน
   ดัชนีที่ 9.2 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพ
              ภายใน
   ดัชนีที่ 9.3 การจัดการความรู้ในองค์กร
 10 ภารกิจหลัก  ดัชนีที่ 10.1 งานธุรการ
   ดัชนีที่ 10.2 งนการเงินและพัสดุ
   ดัชนีที่ 10.3 งานนโยบายและแผน
   ดัชนีที่ 10.4 งานบริการการศึกษา
   ดัชนีที่ 10.5 งานห้องปฏิบัติการ


                                                                                    บอย สหเวช