ผลงานในส่วนของทีมงานเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ รูปที่ 1  ที่ฝากไว้ในโครงการรณรงค์แต่งกายชุดนิสิตถูกระเบียบค่ะ