เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้เป็นเจ้าภาพเชิญประชุมผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ และหัวหน้าสำนักงานอธิการบดี ของมหาวิทยาลัยจำนวน ๒๑ มหาวิทยาลัยเพื่อสร้างเครือข่ายพันธมิตรในการบริหารงานบุคคล ได้เชิญคุณโอภาส เขียววิชัย และคุณขจร จิตสุขุมมงคล จากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา มาเป็นวิทยากรมาบรรยาย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขที่ก.พ.อ. กำหนด และมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ตามว.๑๐๘ (ว.๑) และการเข้าสู่ตำแหน่งตามว.๑๐๙(ว.๒) หลังจากการบรรยายมีการซักถาม แต่เนื่องจากเวลาจำกัด ทำให้ไม่มีเวลาตอบข้อสงสัยได้ทั้งหมดเช่น การยุบเลิกบ้างตำแหน่งเช่นตำแน่งครู ให้เปลี่ยน ตำแหน่งที่เหมาะสมตามคุณวุฒิที่จบมา และภารกิจที่ได้รับการมอบหมายจากหน่วย สถาบันสามารถออกคำสั่งเปลี่ยน ตำแหน่งได้เลยหรือไม่ หรือต้องออกข้อบังคับก่อน ครับเป็นสิ่งสถาบันต่างๆ จะต้องดำเนินการ โดย ส.ก.อ. จะเชิญประชุมในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ เพื่อจะชี้แจ้งในรายละเอียดใสถาบันต่าง ในส่วนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นั้นก่อนที่เข้าร่วมฟังชี้แจงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ นั้น ได้คุยกันภายในกับหัวหน้างานที่รับผิดชอบให้เชิญการเจ้าที่ของคณะมาร่วมคุยเรื่องหนังสือเวียนดังกล่าวในวันศุกร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ นี้ เพื่อหาแนวทางร่วมกันที่จะดำเนินการต่อและปัญหาที่จะเกิดเพื่อจะนำปัญหาไปหารือ ในการชี้แจ้ง วันที ๒๗ กุมภาพันธ์ นี้