QAวันละดัชนี : 23. แผนด้านการจัดการความรู้

บอย สหเวช

   ดัชนีที่ 9.3 การจัดการความรู้ในองค์กร เกณฑ์การตัดสินเริ่มจากหน่วยงานจะต้องมีนโยบายและแผนด้านการจัดการความรู้ในองค์กรอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

    ผมลองมาทบทวนการดำเนินงานที่ผ่านมา ในสำนักงานเลขานุการ ย้อนหลังไปเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2549 คณะสหเวชศาสตร์ ได้มีการวิพากษ์แผนยุทธศาสตร์ 2550-2554 โดยได้ให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการดำเนินการ โดยการแบ่งวง ลปรร.กัน

    สำหรับสำนักงานเลขานุการ มีการเสนอให้คณะฯ เอื้อเวลาสำหรับกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ของสำนักงานเลขานุการ (K-sharing) เดือนละ 1 ครั้ง ทางคณะฯ รับไปดำเนินการ

     หลังจากนั้นผมได้นำไปหารือกันในที่ประชุมสำนักงาน เมื่อวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2549 และมีมติเห็นให้จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ดังกล่าวในวันประชุมสำนักงาน โดยขอใช้เวลาในวันประชุมสำนักงาน ตั้งแต่เวลา 12.00 - 14.00 น.  เพื่อจะได้พบปะกันแบบ F2F มากขึ้น

     ผมทำเรื่องขอความเห็นชอบในการเอื้อเวลาให้กับกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ของสำนักงานเลขานุการ เข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ที่ประชุมให้ความเห็นชอบ จึงมีแผนดำเนินการด้านการจัดการความรู้ของสำนักงาน แบบที่ไม่เป็นระเบียบแบบแผนมากนัก เพียงแต่พุ่งเป้าไปในเรื่องการพัฒนางานให้มีคุณภาพ และพร้อมรับการประเมินการประกันคุณภาพ

                    

ลำดับ 

 กิจกรรม

แผนดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ 

 1.

ขอความเห็นชอบ
การจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
- ที่ประชุมสำนักงานเห็นชอบ 25 ส.ค. 2549 
- ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ
  ให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 27 ก.ย. 49

 2.

ดำเนินกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
เดือนละ 1 ครั้ง (K-sharing)
- พฤศจิกายน 2549  - กันยายน  2550

 3.

ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม
กลุ่มสัมพันธ์  (AAR)
- พฤศจิกายน 2549  - กันยายน  2550

 4.

สรุปผลและรายงานบน Blog  - พฤศจิกายน 2549  - กันยายน  2550

                                                                                  บอย สหเวช
                                                                                  19 ก.พ. 50

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์

คำสำคัญ (Tags)#การประกันคุณภาพ#คณะสหเวชศาสตร์#sar-on-blog#qaวันละดัชนี#ดัชนีที่9-3-50

หมายเลขบันทึก: 79515, เขียน: 19 Feb 2007 @ 18:22 (), แก้ไข: 09 Apr 2012 @ 21:53 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)