วันนี้คณะพยาบาลศาสตร์มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ รศ.นพ.จิตเจริญ ไชยาคำ ให้ความกรุณามาเป็นวิทยากรแก่บุคลากรในคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยไม่รับค่าตอบแทน ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ด้วย

หลังจากการอบรม บุคลากรเริ่มมีแนวคิดและความต้องการจะนำเอา KM มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนางาน เช่น รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต ต้องการนำ KM มาใช้ในการพัฒนาจริยธรรมของนิสิต คณาจารย์ภาควิชาวิจัยประเมินผลและการบริหารทางการพยาบาลจะนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ฯลฯ

ซึ่งตอนนี้อาจารย์หลายท่านในคณะ สนใจที่จะมาสมัครเป็นสมาชิกในเวปนี้ ทั้งขิงแก่ ขมิ้นอ่อนทั้งหลาย ก็ขอฝากเนื้อฝากตัวกับคนในชุมชนเวปนี้ด้วยนะคะ

ผ.ศ.ดร.รัชนีภรณ์ ทรัพย์กรานนท์ (คณบดี) ผ.ศ.ดร.รุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์(รองคณบดีฝ่ายวิชาการ) ท่านวิทยากร ร.ศ.ดร.จิตเจริญ ไชยาคำ

<p></p>

ร.ศ.พิริยา ศุภศรี รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

 

บรรยากาศการประชุม

</strong></span><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p>