เมื่อนักเรียนเริ่มบวกลบได้ ควรให้มีการจดบันทึกรายรับรายจ่ายของตนเองส่งครู อาจเป็นรายวัน หรือรายสัปดาห์ก็ได้  ครูควรแสดงความชื่นชมนักเรียนทุกคน โดยเฉพาะนักเรียนที่มีการใช้จ่ายน้อยกว่ารายรับที่ได้ เพื่อสร้างนิสัยความประหยัดอดออมให้กับผู้เรียน  รูปแบบการบันทึกครูออกแบบเองก็ได้ หรือจะช่วยกันออกแบบกับนักเรียนก็ได้ ควรเป็นรูปแบบที่ง่าย ตามวัยของนักเรียน โป้งเดียวได้นกหลายตัว ได้ทั้งการคิดคณิต ภาษาไทย นิสัยความประหยัด ความรับผิดชอบ ลองทำดูซิคะ