จดหมายถึงญาติมิตรพัฒนาสังคม ฉบับที่ 8 (19 ก.พ. 50)

ปัญหาการบริหารเวลาของรัฐมนตรี

            การเป็นรัฐมนตรีย่อมมีปัญหาในการบริหารเวลาอย่างที่ผมกำลังประสบอยู่

            คือ มีเรื่องที่คิดว่าต้องทำหรือควรทำหรือยากทำเป็นอันมาก พร้อมกับมีเรื่องที่คนอื่นมาขอให้ทำ หรือแนะนำให้ทำก็มากด้วย ในขณะที่มีเวลาอยู่จำกัด

            นับแต่เข้ารับหน้าที่เป็นรัฐมนตรี ผมได้ยึดหลักว่า รัฐมนตรีควรเน้นบทบาทในการบริหารนโยบายและยุทธศาสตร์เป็นสำคัญ และควรใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับเรื่องนโยบายและยุทธศาสตร์เหล่านั้น

            เอาเข้าจริง ผมต้องยอมรับว่า เรื่องต่างๆที่เข้ามาให้ทำมีมากและหลากหลายที่เดียว ซึ่งจำนวนมากอาจไม่ถึงขั้นเป็นเรื่องนโยบายและยุทธศาสตร์ แต่ก็รู้สึกว่าต้องทำหรือควรทำ หรือพออนุโลมว่าเป็นเรื่องเกี่ยวพันกับนโยบายและยุทธศาสตร์ได้

            ในขณะที่งานประจำ งานพิธี งานเฉพาะกิจ ตลอดจนงานเฉพาะหน้าต่างๆก็ต้องมีด้วยตามสมควร

            เพื่อเป็นแบบฝึกหัดการบริหารเวลา ผมจึงลองสำรวจดูว่าในรอบ 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ผมได้ทำอะไรบ้างที่ถือว่าเป็นเรื่องระดับนโยบายและยุทธศาสตร์ หรือเกี่ยวพันกับนโยบายและยุทธศาสตร์ปรากฏดังนี้ครับ

           5 ก.พ. (จันทร์)

                  - บันทึกเทปโทรทัศน์ เรื่อง ยุทธศาสตร์สังคม

                  - ร่วมงาน มหกรรมการจัดสวัสดิการชุมชน ซึ่งนายกรัฐมนตรีไปเป็น ประธานพิธีปิดและกล่าวปาฐกถาพิเศษ

                  - ประชุมคณะทำงานรัฐมนตรี (ซึ่งกำหนดประชุมเป็นประจำสัปดาห์ละ 2 ครั้ง)

                  - ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานของศูนย์คุณธรรม

            6 ก.พ. (อังคาร)

                  - ประชุมเรื่อง วาระเพื่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2550 โดยมีรัฐมนตรี 5 กระทรวง และรมต. ประจำสำนักนายกฯ 3 ท่านเข้าประชุม

                  - ประชุมคณะรัฐมนตรี

                  - ประชุมผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. (เป็นประจำสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ยกเว้นสัปดาห์ต้นเดือนซึ่งเป็นการประชุมกับผู้บริหาร ระดับ 8 ขึ้นไปที่อยู่ในส่วนกลาง)

            7 ก.พ. (พุธ)

                  - ร่วมอภิปรายที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ความเข้มแข็งของชุมชนกับรัฐประศาสนศาสตร์

                  - เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการการให้และการอาสาช่วยเหลือสังคม

            8 ก.พ. (พฤหัสบดี)

                 - เป็นประธานเปิดโครงการ ชุมชนน่าอยู่และปลอดภัย (Campus Safety Zone) ของมหาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เป็นประธานสักขีพยานการลงนามบันทึกความร่วมมือหลายฝ่าย และกล่าวปาฐกถา

                  - พบสนทนากับผู้จัดการโครงการ “Cities Alliance” ซึ่งสนับสนุนโดยธนาคารโลก (ผอ.สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน พามา)

                  - ร่วมประชุมพิจารณา ร่าง พรบ.ส่งเสริมธรรมาภิบาล ซึ่ง รมต. ประจำ สน. นรม. (คุณหญิงทิพาวดี) เป็นประธาน

                  - ประชุมคณะทำงานรัฐมนตรี

            9 ก.พ. (ศุกร์)

                  - เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ

                  - ไปรับฟังผลการสัมมนาโดยใช้กระบวนการ จัดการความรู้ เกี่ยวกับการดำเนินงานภายใต้โครงการ หน่วยงานสุจริตใสสะอาด ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. และกล่าวปิดการสัมมนา (ที่ จ.นครนายก)

                  - ร่วมสนทนาหลังอาหารค่ำกับคณะที่จะร่วมประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง พม. ในวันรุ่งขึ้น (ที่โรงแรมสวนสามพราน)

            10 ก.พ. (เสาร์)

                  - ประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง พม. (ระดับ 10 หรือเทียบเท่า ขึ้นไป) เพื่อทบทวนกลยุทธ์ (ยุทธศาสตร์) ของกระทรวงและนำไปเป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณประจำปี 2551 ต่อไป (ประชุมทั้งวันที่โรงแรมสวนสามพราน)

            11 ก.พ. (อาทิตย์)

                  - ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับรายการวิทยุ เรื่อง แผนปฏิบัติการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมเพื่อชีวิตมั่นคง

            12 ก.พ. (จันทร์)

                  - กล่าวเปิดการประชุมเครือข่ายหน่วยงานที่ดำเนินงาน สายด่วน เพื่อการรับแจ้งเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นปัญหาสังคมในรูปแบบต่างๆ

                  - เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็ก

                  - เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเพื่อขับเคลื่อนงานเกี่ยวกับการจดทะเบียนคนพิการ

                  - ประธานมูลนิธิสันติภาพสากลมาพบหารือเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมสันติภาพในประเทศไทยและอาเซียน

                  - ประชุมคณะทำงานรัฐมนตรี

                  - เป็นประธานในงานครบรอบ 34 ปี การเคหะแห่งชาติ และกล่าวสุนทรพจน์ (ภาคค่ำ)

            13 ก.พ. (อังคาร)

                  - ประชุมคณะรัฐมนตรี

                  - ประชุมผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

                  - ประชุมหารือ เรื่อง ยุทธศาสตร์กระทรวง พม. เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณ ปี 2551 (พิจารณาต่อเนื่องจากการประชุมที่ โรงแรมสวนสามพราน)

                  - อัดเทปสัมภาษณ์ เรื่อง จิตตปัญญาศึกษา ของมหาวิทยาลัยมหิดล

                  - ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวเพื่อนำไปเขียนบทความเกี่ยวกับนโยบายและแนวการทำงานของรัฐมนตรี พม.

            14 ก.พ. (พุธ)

                  - ร่วมงานเปิดศูนย์รับเรื่องราว 1111” 4 ช่องทาง (โทรศัพท์ อีเมล์ จดหมาย มาที่จุดบริการ) ของสำนักนายกรัฐมนตรี โดยท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธี

                  - พบหารือกับคณะกรรมการของ Social Venture Network (SVN) เกี่ยวกับการส่งเสริมบทบาทของธุรกิจเพื่อสังคม ซึ่งรวมถึง CSR (Corporate Social Responsibility) ด้วย

                  - พบหารือกับคณะกรรมการการตรวจสอบประเมินผลของกระทรวง พม.

                  - เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสรรหา ผู้สูงอายุตัวอย่างแห่งชาติ

                  - หารือกับคณะจากธนาคารออมสินเรื่องโครงการสินเชื่อเพื่อคนพิการ

                  - เยี่ยมชุมชนล็อค 1-2-3 คลองเตย ที่ถูกไฟไหม้และหารือเกี่ยวกับแนวทางการช่วยเหลือฟื้นฟู

            15 ก.พ. (พฤหัสบดี)

                  - เป็นประธานสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงการให้สินเชื่อเพื่อโครงการบ้านมั่นคง ระหว่างธนาคารอาคารสงเคราะห์กับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

                  - เป็นประธานการประชุมหารือ เรื่องสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย โดยมีผู้บริหารสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน การเคหะแห่งชาติ และธนาคารอาคารสงเคราะห์ ร่วมหารือ

                  - บรรยายพิเศษ เรื่อง การพัฒนาสังคมเพื่อความมั่นคงของคนรากหญ้าโดยรัฐบาลปัจจุบัน จัดโดย สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

                  - ประชุมกับคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ (กำหนดเดือนละ 1 ครั้ง)

            16 ก.พ. (ศุกร์)

                  - ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ยุทธศาสตร์ชาติเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัย จัดโดยการเคหะแห่งชาติ ร่วมกับภาคีพันธมิตร โดยมีรองนายกฯ มรว.ปรีดียาธร เทวกุล เป็นประธานกล่าวเปิด

                  - เป็นประธานแถลงข่าวเรื่องการดำเนินการเกี่ยวกับโครงการบ้านเอื้ออาทร ของการเคหะแห่งชาติ

                  - อัดเทปสัมภาษณ์ เรื่อง เกี่ยวกับการส่งเสริมสวัสดิการสังคม สำหรับออกรายการโทรทัศน์ช่อง 9

                  - เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการประสานสนับสนุนการแก้ปัญหาสังคม

                  - ร่วมประชุมรับฟังและหารือเกี่ยวกับการดำเนินการสืบเนื่องจาก สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติและตลาดนัดคุณธรรม ครั้งที่ 2

 

            18 ก.พ. (อาทิตย์)

                  - ประชุมหารือกับสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า เกี่ยวกับการใช้กระบวนการ ประชาเสวนา (Citizens Dialogue) และอื่นๆเพื่อเสริมสร้างสังคมสันติสมานฉันท์และเพื่อการพัฒนาสังคม

            ที่บันทึกไว้ทั้งหมดข้างต้นนั้น ยังไม่นับรวมถึง การดูแฟ้มเสนองาน การมอบหมายและปรึกษางานทั่วไปทั้งโดยพบหน้าและทางโทรศัพท์ การสนทนาทางโทรศัพท์กับบุคคลต่างๆรวมถึงผู้สื่อข่าว การต้อนรับผู้มาพบทั่วไป (ซึ่งมีไม่มาก) และอื่นๆ

            รวมแล้วทำให้พอมองเห็นภาพการทำงานของผมได้พอสมควรในแง่ลักษณะเนื้อหาของงานและการจัดสรรเวลา โดยพิจารณาจากการทำงานจริงในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา

            จากการมองตัวเองแล้วพยายามไตร่ตรองอย่างพินิจพิเคราะห์ ผมคิดว่าผมน่าจะยังมีทางปรับปรุงพัฒนาการทำงาน ให้เน้นนโยบายและยุทธศาสตร์ได้มากยิ่งขึ้นและดียิ่งขึ้น

            โดยเฉพาะให้มีความเข้มมากขึ้นไปอีก ให้เป็นเชิงรุกมากขึ้นไปอีก และให้บูรณการกับงานของหน่วยงานอื่นๆได้ดียิ่งขึ้นไปอีก

            คงไม่ง่ายนัก แต่ผมจะพยายาม

                                                                                    สวัสดีครับ

                                                                                         ไพบูลย์  วัฒนศิริธรรม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม

คำสำคัญ (Tags)#รัฐมนตรี

หมายเลขบันทึก: 79459, เขียน: 19 Feb 2007 @ 14:49 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:28 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 7, อ่าน: คลิก


ความเห็น (7)

ขอบพระคุณนะคะที่ท่านเสียสละและทุ่มเทเพื่อพวกเรา เป็นกำลังใจให้นะคะท่าน (แอบไปติดตามเวบบอร์ดที่ศูนย์คุณธรรมด้วยค่ะ)
เขียนเมื่อ 
ท่านต้องเหนื่อยกับงานประจำ งานพิธี งานเฉพาะกิจ และงานเฉพาะหน้าต่างๆ  เพื่อสังคม  ประเทศของเรา  .....แต่ที่สำคัญอย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยนะคะ
นม.
IP: xxx.29.39.1
เขียนเมื่อ 
  • มาตรวจสอบการทำงานครับ :-)
  • มาให้กำลังใจในการสร้างสิ่งสวยงามครับผม

เห็นท่านทำงานสัปดาห์ละแปดวัน  แล้วก็ต้องชื่นชมกับเจ้ากระทรวงที่ทุ่มเทสรรพกำลังในการ  สร้างสังคมอยู่ดีมีสุข  แต่อย่างไรก็โปรดดูแลรักษาสุขภาพ  เพื่อจะได้เป็นกำลังหลัก  ของประชาสังคมไท  ได้ร่วมกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สังคมไทย 

    ผมทวีวัตร ... และพวกพ้องเครือข่ายในจังหวัดชุมพร  ที่กำลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สังคมชุมพร  ( สังคมไม่ทอดทิ้ง  สังคมเข้มแข็ง  สังคมคุณธรรม  ) ที่ได้ร่วมสร้างการเรียนรู้ร่วมกันในการทำงานเครือข่ายฯ  ทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคชาวบ้าน นับเป็นมิติใหม่ของการทำงาน  เครือข่าย ฯ ชุมพร  ได้มีการพบปะพูดคุยกันอย่างต่อเนื่อง  เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาก็ได้มีการฝึกอบรม blog  ให้กับคนในเครือข่าย และคนในสำนักงานพัฒนาสังคม   ซึ่งทางคุณไฮศูรย์ได้ถ่ายทอดความรู้ให้  พวกเราต่างตื่นเต้นดีใจที่ได้เรียนรู้  และตกลงเป็นหมั่นเหมาะว่าจะใช้  blog   เป็นเครื่องมือในการจัดการความรู้  และ ขับเคลื่อนการทำงานเครือข่าย ฯ  พวกเราได้ค้นพบกันยานมิตใหม่หลาย ๆ  คน  ได้ใช้สถานปฏฺบัติธรรมวัดทุ่งใผ่  เป็นที่ประชุมของเครือข่าย ฯ หลายครั้ง  ได้เรียนรู้หัวใจพุทธศาสนาที่ปฏิบัติได้อย่างไม่ยาก    เรียนรู้กับการสนทนาอย่างมีครุ่นคิดพิจารณา   เรียนรู้ความสำพันธ์ใหม่จากการทำงานร่วมกัน  เรียนรู้ตัวแบบการไม่ทอดทิ้งกันแบบบ้าน ๆ  และ  เรียนรู้ในการกำหนดเป้าหมาย   แผนงาน  โครงการ  ร่วมกัน....  เมื่อวันที่  16  กพ. ทาง ดร. วณี ก็มาพบปะพูดคุยในเครือข่าย ฯ   พวกเราได้เชื้อเชิญ  รองนายก อบจ. มาร่วมรับฟังแนวทางการทำงาน  จังหวัดบูรณาการ    เห็นท่าทีแล้วจะได้ร่วมกันทำงานกันอย่างจริง ๆ จัง ๆ 

   อย่างไรเสียเครือข่ายฯ ชุมพร ...ขอส่งแรงใจ   แรงเชียร์ให้ท่าน สู้... งานนี้  ได้ ... บรรลุเป้าหมายที่วางไว้  ครับ..

เขียนเมื่อ 
สู้ ๆ ครับ อาจารย์..

น่ากลัวจาโดนแบนนะครับถ้าผมจะพูดว่า ส.ส. บางคนน่าจะเอาตัวอย่างจากท่านบ้างครับ บางคนทั้งวันไม่ทำอะไร ไปเปิดงานบ้าง ไปงานศพบ้าง ไปงานแต่งงานบ้าง น่าจะใช้เวลาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามที่สัญญากับชาวบ้านตาดำๆบ้างครับ เวลาขอคะแนนทำอย่าง ได้เป็น ส.ส. ทำอีกอย่าง

บ่นมากไม่ดีครับ ขอเป็นกำลังใจให้ท่านนะครับ รัฐบาลขิงแก่ แต่ถูกใจผมคนไม่ชอบทานขิง

tawan
IP: xxx.136.60.226
เขียนเมื่อ 

ทึ่งกับสมองกับความสามารถมากค่ะ

ไม่ว่าจะทำอะไรก็มีทั้งคนตำหนิและชื่นชมอย่าเพิ่งยอมแพ้นะคะtawanยังเด็กกว่าท่านมากบางครั้งคิดถูกบางครั้งคิดผิดจนรู้สึกว่าอะไรดีๆนี่ทำยากจัง  จะมองท่านเป็นเยี่ยงอย่างและขอเป็นที่พึ่งทางความคิดบางประการด้วยนะคะ  ขอเท่าที่ไม่รบกวนจนเกินไปนะคะ

ขอบคุณล่วงหน้าด้วยนะคะ

tawan