วันที่ 17 กุมภาพันธ์  2550

เจริญพร คุณโยม

    วันนี้ได้อ่านเอกสารชิ้นหนึ่ง เป็นเรื่องโครงการประชุมสัมมนาเพื่อร่างหลักสูตร พุทธศาสตร์มหาบัณฑิต  สาขาพุทธทาสศึกษา   ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย  ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ สวนโมกขพลาราม จะจัดการประชุมในวันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2550 ที่สวนโมกข์ โดยมีวัตถูประสงค์ 3 ข้อดังนี้    

                  1    เพื่อเป็นเวทีทบทวน เสนอแนะ แนวทางการศึกษาพุทธศาสนา

2.     เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น  และประมวลข้อเสนอแนะจากผู้เข้าสัมมนา สำหรับประกอบการยกร่างหลักสูตรพุทธศาสนามหาบัณฑิต  สาขาพุทธทาสศึกษา

3.     เพื่อแสวงหาความร่วมมือในการสร้างและบริหารจัดการหลักสูตร  พุทธศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชา พุทธทาสศึกษา

   ในโอกาสนี้ เวลา 09.00-10.00 น.คณะผู้จัดได้นิมนต์  พระธรรมโกศาจารย์ ศ. ดร.(ประยูร  ธัมมจิตโต ) ปาฐกถานำเรื่อง การศึกษาพุทธศาสนาในสังคมไทยและพุทธทาสศึกษา

         หลังจากนั้น จะมีการเสวนากลุ่ม เรื่อง พุทธทาสศึกษา เป้าหมาย/รูปแบบการศึกษาที่สมสมัย โดยพระศรีสิทธิมุนี ดร. และเป็นการสัมมนากลุ่มย่อย เพื่อสร้างหลักสูตร

        ท่านใดที่ จะเรียนปริญญาโทในหลักสูตรนี้ ก็ค่อยติดตาม ความคืบหน้าอีก หรืออยากทราบรายละเอียดเพื่มเติม  ติดต่อไปที่  โครงการขยายห้องเรียน 

                            มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

                           วิทยาเขตนครศรีธรรมราช วัดพัฒนาราม

                           อ.เมือง  จ.สุราษฎร์ธานี  85000

                           โทร  07720-3101  www.mcusurat.org

         ขอจบขอเขียน(คัดลอก) มาให้เพื่อเป็นข้อมูล และหัวงว่าจะเป็นประโยชน์   ในการศึกษาเล่าเรียนของคุณโยม    

                                                                                             เจริญพร

                                                                                                             พระพูลไท  ถิรธัมโม

                                                                                                                วัดทุ่งไผ่ ชุมพร