จากการแบ่งกลุ่มศึกษาชุมชนเราอยู่กลุ่มมหาราช ได้ลงสำรวจชุมชนสนามกีฬากลาง Block 5เป็นลักษณะชุมชนเมือง อยู่หน้าโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ในการสำรวจชุมชนครั้งนี้ได้นำเครื่องมือ 7 อย่างมาใช้เป็นแนวทางได้แก่ แผนที่เดินดิน ประวัติศาสตร์ชุมชน โครงสร้างองค์กรชุมชน ระบบสุขภาพชุมชน ปฏิทินชุมชน ชีวประวัติ และผังเครือญาติ  จากการสำรวจพบว่าชุมชนนี้ยังมีบางแห่งที่มีสภาพแวดล้อมไม่ค่อยดีเช่น มีน้ำขังรอบๆบ้าน บางแห่งมีการทิ้งขยะนอกถังขยะ และถนนทางแยกไม่มีลูกระนาดเพื่อชลอความเร็วของยานพาหนะ ไม่มีกระจกโค้งบริเวณทางแยก มีการเช่าหอพักอยู่กันเป็นคู่ๆ ของนักเรียน สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสาเหตุการเกิดปัญหาสุขภาพทั้งสิ้น จึงเป็นข้อมูลสำหรับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องเข้ามาดูและดำเนินการแก้ไขต่อไป