นโยบายโรงเรียน

เก่ง(ตามความถนัด) ดี(กาย วาจา ใจ) มีความสุข(ในการดำรงชีวิต)

 
ทุกข้อหวังส่งเสริมเพื่อส่งผลให้นักเรียนเป็นคนดีของสังคมอย่างเก่ง(ตามความถนัด) ดี(กาย วาจา ใจ) มีความสุข(ในการดำรงชีวิต)
1. ส่งเสริม ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
2. ส่งเสริมให้รู้จักพึ่งตนเอง รับผิดชอบ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีความเมตตากรุณา และมารยาทงาม
3. ส่งเสริมความสามารถของผู้เรียน มีคุณภาพการศึกษาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ
4. ส่งเสริม สืบสานวัฒนธรรมไทย รักษ์ความเป็นไทย และส่งเสริมศักดิ์ศรีภูมิปัญญา สืบสานพัฒนาอาชีพท้องถิ่น
5. ส่งเสริมความสัมพันธ์ และความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา
6. ส่งเสริมสถานศึกษาให้น่าอยู่น่าเรียน มีแหล่งการเรียนรู้หลากหลาย และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7. ส่งเสริมสถานศึกษาเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ และโรงเรียนสีขาว
8. ส่งเสริมสนับสนุน การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารและพัฒนาการเรียนการสอน
9. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้พัฒนาก้าวหน้าในวิชาชีพและมีคุณธรรมจริยธรรมที่เหมาะสม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โรงเรียนเซนต์นิโกลาสพิษณุโลก

คำสำคัญ (Tags)#erkm

หมายเลขบันทึก: 79281, เขียน: 18 Feb 2007 @ 14:30 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:49 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)