นโยบายโรงเรียน

  ติดต่อ

  เก่ง(ตามความถนัด) ดี(กาย วาจา ใจ) มีความสุข(ในการดำรงชีวิต)  

 
ทุกข้อหวังส่งเสริมเพื่อส่งผลให้นักเรียนเป็นคนดีของสังคมอย่างเก่ง(ตามความถนัด) ดี(กาย วาจา ใจ) มีความสุข(ในการดำรงชีวิต)
1. ส่งเสริม ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
2. ส่งเสริมให้รู้จักพึ่งตนเอง รับผิดชอบ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีความเมตตากรุณา และมารยาทงาม
3. ส่งเสริมความสามารถของผู้เรียน มีคุณภาพการศึกษาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ
4. ส่งเสริม สืบสานวัฒนธรรมไทย รักษ์ความเป็นไทย และส่งเสริมศักดิ์ศรีภูมิปัญญา สืบสานพัฒนาอาชีพท้องถิ่น
5. ส่งเสริมความสัมพันธ์ และความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา
6. ส่งเสริมสถานศึกษาให้น่าอยู่น่าเรียน มีแหล่งการเรียนรู้หลากหลาย และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7. ส่งเสริมสถานศึกษาเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ และโรงเรียนสีขาว
8. ส่งเสริมสนับสนุน การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารและพัฒนาการเรียนการสอน
9. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้พัฒนาก้าวหน้าในวิชาชีพและมีคุณธรรมจริยธรรมที่เหมาะสม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โรงเรียนเซนต์นิโกลาสพิษณุโลก

หมายเลขบันทึก: 79281, เขียน: , แก้ไข, 2013-09-06 17:49:25+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #erkm

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)