ทุกข้อหวังส่งเสริมเพื่อส่งผลให้นักเรียนเป็นคนดีของสังคมอย่างเก่ง(ตามความถนัด) ดี(กาย วาจา ใจ) มีความสุข(ในการดำรงชีวิต)
1. ส่งเสริม ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
2. ส่งเสริมให้รู้จักพึ่งตนเอง รับผิดชอบ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีความเมตตากรุณา และมารยาทงาม
3. ส่งเสริมความสามารถของผู้เรียน มีคุณภาพการศึกษาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ
4. ส่งเสริม สืบสานวัฒนธรรมไทย รักษ์ความเป็นไทย และส่งเสริมศักดิ์ศรีภูมิปัญญา สืบสานพัฒนาอาชีพท้องถิ่น
5. ส่งเสริมความสัมพันธ์ และความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา
6. ส่งเสริมสถานศึกษาให้น่าอยู่น่าเรียน มีแหล่งการเรียนรู้หลากหลาย และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7. ส่งเสริมสถานศึกษาเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ และโรงเรียนสีขาว
8. ส่งเสริมสนับสนุน การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารและพัฒนาการเรียนการสอน
9. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้พัฒนาก้าวหน้าในวิชาชีพและมีคุณธรรมจริยธรรมที่เหมาะสม