โรงเรียนวนาสวรรค์   อำเภอภูสิงห์  จังหวัดศรีสะเกษ

เป็นโรงเรียนประถมศึกษา  มีครูทั้งหมด  13  คน  มีนักเรียน  244  คน 

ต้องการสับเปลี่ยนกับ  ครูนาฏศิลป์  ที่ทำงานอยู่ในจังหวัดสุรินทร์    

เขต 1   ถามรายละเอียดได้ที่  โทร  0866490700   เป็รโรงเรียนที่มี

ภูมิทัศน์สวยงาม