" เศรษฐกิจพอเพียง แปลว่า Sufficiency Economy… คำว่า Sufficiency Economy นี้ไม่มีในตำราเศรษฐกิจ.  จะมีได้อย่างไร เพราะว่าเป็นทฤษฎีใหม่… Sufficiency Economy นั้น ไม่มีในตำราเพราะหมายความว่าเรามีความคิดใหม่ …และโดยที่ท่านผู้เชี่ยวชาญสนใจ ก็หมายความว่าเราก็สามารถที่จะไปปรับปรุง หรือไปใช้หลักการเพื่อที่จะให้เศรษฐกิจของประเทศและของโลกพัฒนาดีขึ้น. "  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางการดำเนินชีวิตและวิธีปฏิบัติที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแก่พสกนิกรชาวไทยมาตลอดยาวนานกว่า 25 ปี และเป็นแนวทางที่มีความสอดคล้องกับวิถีการดำเนินชีวิตที่ชุมชนในชนบทจำนวนมากปฏิบัติต่อเนื่องกันมาแต่อดีต จากหนังสือประมวลคำในพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชที่เกี่ยวข้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง กันยายน 2548 “เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาชี้แนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมนจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนา และการบริหารประเทศ ให้ดำเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียงหมายถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี                ความพอเพียงนี้มีเงื่อนไข คือ ความรอบรู้ ความซื่อสัตย์สุจริตและความวิริยะอดทนและต้องมีคุณธรรม เพื่อสร้างให้เกิดความสมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีด้านต่างๆ เช่น เทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ ซึ่งปัจจุบันได้กลายมาเป็นปัจจัยที่สำคัญอีกปัจจัยหนึ่ง ซึ่งคอมพิวเตอร์ ในปัจจุบันได้พัฒนามาให้ก้าวทันต่อกระแสโลกาภิวัตน์ เพียงแค่ใส่โปรแกรมที่ต้องการ คอมพิวเตอร์ก็จะกลายเป็นตัวช่วยหลักในการประมวลผล คิดคำนวณ ในงานด้านต่างๆ ของระบบการทำงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ซึ่งในปัจจุบันพบว่าไม่มีหน่วยงานใดที่ไม่มีคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการทำงาน  แต่การก้าวหน้าจนมากเกินไปของเทคโนโลยี ก็ทำให้มีผลเสียหลายทาง และถ้าเรานำเทคโนโลยีนั้นมาใช้ในทางที่ผิด โดยเฉพาะกับเยาวชน ที่รับการก้าวหน้าของเทคโนโลยีมาอย่างผิดๆ เช่น เกมส์ออนไลน์ ที่ทำให้เด็กและเยาวชนกลายเป็นคนก้าวร้าว เวปแคม ที่แสดงออกในลักษณะของภาพลามกอนาจาร การก๊อปปี้ แผ่น ซีดีทั้ง หนังและเพลง ภาพลามก ซึ่งไม่สามารถกวดขันหรือทำลายให้หมดไปได้ รวมทั้งเทคโนโลยีด้านสื่อสาร เช่นโทรศัพท์มือถือ ซึ่งในสภาวะปัจจุบันเช่นนี้ ไม่สามารถปฏิเสธการใช้เทคโนโลยีนี้ได้จะเห็นว่าประชาชนทุกเพศ ทุกวัยจะมีโทรศัพท์มือถือ ใช้ บางคนมีใช้เพื่อความจำเป็น แต่บางคนก็มีเพื่อความโก้หรูในสังคม และเทคโนโลยีในปัจจุบันก็ทำให้โทรศัพท์มือถือ เจริญก้าวหน้าไปมากทั้งถ่ายรูป ดูหนัง ฟังเพลง จนบางครั้ง รองรับเทคโนโลยีมากจนเกินความจำเป็น จนทำให้มีคนจำนวนมากนำไปใช้ในทางที่ผิด ซึ่งเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้จึงกลายมาเป็นตัวช่วยหนึ่งในกระแสการดำเนินชีวิต  เพื่อให้ทันต่อกระแสโลกที่จะต้องแข่งขันอยู่ตลอดเวลา ซึ่งในสภาพปัจจุบันเช่นนี้ จึงไม่สามารถปฏิเสธการใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ได้ แต่เราก็สามารถทำได้เพียงสร้างจิตสำนึก  โดยการนำวิถีพอเพียงมาใช้ โดยเริ่มจากตนเอง ครอบครัว ชุมชน องค์กร ประเทศชาติ โดยเลือกพิจารณาว่า เทคโนโลยีใดควรรับ หรือเทคโนโลยีใดไม่ควรรับ โดยเลือกรับเทคโนโลยี ที่ส่งผลทางด้านดี และต่อต้านเทคโนโลยี ที่ส่งผลเสียโดยรวมกระแสเทคโนโลยีและโลกาภิวัตน์ ไม่ได้ทำให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในด้านเดียวแต่ในอีกด้านหนึ่งก็ทำให้เกิดผลเสียทั้งทางด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  ซึ่งแนวคิดนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง ไม่ได้ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ก้าวทันโลกแต่เป็นการส่งเสริมเทคโนโลยีให้ได้รับการยอมรับมากยิ่งขึ้น ด้วยการเลือกรับเทคโนโลยีที่จะส่งผลในด้านดีและเลือกรับสิ่งที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ ต่อสังคมระยะยาวได้ ซึ่งจะเห็นได้ว่า ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากจะไม่ขัด ต่อกระแสโลก ยังเป็นปรัชญาที่ทำให้ประเทศ ดำเนินอยู่ได้ด้วยความยั่งยืน ทั้งด้าน เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี การพิจารณาว่าเทคโนโลยีใดควรรับหรือไม่ควรรับจะชี้ให้เห็นถึงคุณลักษณะของความพอประมาณ โดยที่ต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีด้วย 

นางสาวณัฐธยาน์ ระโส   49199080623