เทคโนโลยีกับเศรษฐกิจพอเพียง

กตตน์
วิถีพอเพียง

" เศรษฐกิจพอเพียง แปลว่า Sufficiency Economy… คำว่า Sufficiency Economy นี้ไม่มีในตำราเศรษฐกิจ.  จะมีได้อย่างไร เพราะว่าเป็นทฤษฎีใหม่… Sufficiency Economy นั้น ไม่มีในตำราเพราะหมายความว่าเรามีความคิดใหม่ …และโดยที่ท่านผู้เชี่ยวชาญสนใจ ก็หมายความว่าเราก็สามารถที่จะไปปรับปรุง หรือไปใช้หลักการเพื่อที่จะให้เศรษฐกิจของประเทศและของโลกพัฒนาดีขึ้น. "  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางการดำเนินชีวิตและวิธีปฏิบัติที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแก่พสกนิกรชาวไทยมาตลอดยาวนานกว่า 25 ปี และเป็นแนวทางที่มีความสอดคล้องกับวิถีการดำเนินชีวิตที่ชุมชนในชนบทจำนวนมากปฏิบัติต่อเนื่องกันมาแต่อดีต จากหนังสือประมวลคำในพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชที่เกี่ยวข้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง กันยายน 2548 “เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาชี้แนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมนจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนา และการบริหารประเทศ ให้ดำเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียงหมายถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี                ความพอเพียงนี้มีเงื่อนไข คือ ความรอบรู้ ความซื่อสัตย์สุจริตและความวิริยะอดทนและต้องมีคุณธรรม เพื่อสร้างให้เกิดความสมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีด้านต่างๆ เช่น เทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ ซึ่งปัจจุบันได้กลายมาเป็นปัจจัยที่สำคัญอีกปัจจัยหนึ่ง ซึ่งคอมพิวเตอร์ ในปัจจุบันได้พัฒนามาให้ก้าวทันต่อกระแสโลกาภิวัตน์ เพียงแค่ใส่โปรแกรมที่ต้องการ คอมพิวเตอร์ก็จะกลายเป็นตัวช่วยหลักในการประมวลผล คิดคำนวณ ในงานด้านต่างๆ ของระบบการทำงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ซึ่งในปัจจุบันพบว่าไม่มีหน่วยงานใดที่ไม่มีคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการทำงาน  แต่การก้าวหน้าจนมากเกินไปของเทคโนโลยี ก็ทำให้มีผลเสียหลายทาง และถ้าเรานำเทคโนโลยีนั้นมาใช้ในทางที่ผิด โดยเฉพาะกับเยาวชน ที่รับการก้าวหน้าของเทคโนโลยีมาอย่างผิดๆ เช่น เกมส์ออนไลน์ ที่ทำให้เด็กและเยาวชนกลายเป็นคนก้าวร้าว เวปแคม ที่แสดงออกในลักษณะของภาพลามกอนาจาร การก๊อปปี้ แผ่น ซีดีทั้ง หนังและเพลง ภาพลามก ซึ่งไม่สามารถกวดขันหรือทำลายให้หมดไปได้ รวมทั้งเทคโนโลยีด้านสื่อสาร เช่นโทรศัพท์มือถือ ซึ่งในสภาวะปัจจุบันเช่นนี้ ไม่สามารถปฏิเสธการใช้เทคโนโลยีนี้ได้จะเห็นว่าประชาชนทุกเพศ ทุกวัยจะมีโทรศัพท์มือถือ ใช้ บางคนมีใช้เพื่อความจำเป็น แต่บางคนก็มีเพื่อความโก้หรูในสังคม และเทคโนโลยีในปัจจุบันก็ทำให้โทรศัพท์มือถือ เจริญก้าวหน้าไปมากทั้งถ่ายรูป ดูหนัง ฟังเพลง จนบางครั้ง รองรับเทคโนโลยีมากจนเกินความจำเป็น จนทำให้มีคนจำนวนมากนำไปใช้ในทางที่ผิด ซึ่งเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้จึงกลายมาเป็นตัวช่วยหนึ่งในกระแสการดำเนินชีวิต  เพื่อให้ทันต่อกระแสโลกที่จะต้องแข่งขันอยู่ตลอดเวลา ซึ่งในสภาพปัจจุบันเช่นนี้ จึงไม่สามารถปฏิเสธการใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ได้ แต่เราก็สามารถทำได้เพียงสร้างจิตสำนึก  โดยการนำวิถีพอเพียงมาใช้ โดยเริ่มจากตนเอง ครอบครัว ชุมชน องค์กร ประเทศชาติ โดยเลือกพิจารณาว่า เทคโนโลยีใดควรรับ หรือเทคโนโลยีใดไม่ควรรับ โดยเลือกรับเทคโนโลยี ที่ส่งผลทางด้านดี และต่อต้านเทคโนโลยี ที่ส่งผลเสียโดยรวมกระแสเทคโนโลยีและโลกาภิวัตน์ ไม่ได้ทำให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในด้านเดียวแต่ในอีกด้านหนึ่งก็ทำให้เกิดผลเสียทั้งทางด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  ซึ่งแนวคิดนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง ไม่ได้ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ก้าวทันโลกแต่เป็นการส่งเสริมเทคโนโลยีให้ได้รับการยอมรับมากยิ่งขึ้น ด้วยการเลือกรับเทคโนโลยีที่จะส่งผลในด้านดีและเลือกรับสิ่งที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ ต่อสังคมระยะยาวได้ ซึ่งจะเห็นได้ว่า ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากจะไม่ขัด ต่อกระแสโลก ยังเป็นปรัชญาที่ทำให้ประเทศ ดำเนินอยู่ได้ด้วยความยั่งยืน ทั้งด้าน เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี การพิจารณาว่าเทคโนโลยีใดควรรับหรือไม่ควรรับจะชี้ให้เห็นถึงคุณลักษณะของความพอประมาณ โดยที่ต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีด้วย 

นางสาวณัฐธยาน์ ระโส   49199080623

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เทคโนโลยีกับเศรษฐกิจพอเพียง

คำสำคัญ (Tags)#วิถีพอเพียง

หมายเลขบันทึก: 79150, เขียน: 17 Feb 2007 @ 10:30 (), แก้ไข: 24 Jun 2012 @ 02:21 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 19, อ่าน: คลิก


ความเห็น (19)

เขียนเมื่อ 
ความหมายดีมากเลยค่ะ  สาวสวยยังงี้และมีความคิดเห็นที่ดี
เขียนเมื่อ 

นำมาใช้ได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจำวัน

เขียนเมื่อ 

อ่านแล้วเข้าใจง่ายดีครับ

เขียนเมื่อ 

เป็นบทความที่ดีค่ะ ถ้าเรานำมาประยุกต์ใช้กับตัวเองในการตัดสินใจเรื่องต่างๆ โดยเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ นะคะ

  • เศรษฐกิจพอเพียง แปลว่า Sufficiency Economy เป็นแนวคิดที่ประยุกต์ใช้กับทุกงานได้
  • คนส่วนใหญ่มักจะตีความหมายแตกต่างกัน จึงทำให้เป้าหมายของแนวคิดเปลี่ยน
  • ข้อความที่เขียนอธิบายโดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายขอชื่นชมครับ ในส่วนของการทำงานธนาคารก็นำไปประยุกต์ได้น่ะครับ
เขียนเมื่อ 

อยากเห็นทุกคนนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันค่ะ เช่น การใช้โทรศัพท์มือถือ การเล่นเกมส์ออไลน์ ฯลฯ 

อยากให้คนในประเทศช่วยกัน แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงจะได้ประสบผลสำเร็จนะคะ

ถ้าคนไทยทุกคนสามารถนำมาปฏิบัติให้เป็นรูปเป็นร่างได้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับการดำรงชีวิตของคนไทย

เขียนเมื่อ 

เป็นบทความที่ดีมาก แต่ถ้าตราบใดที่คนไทยยังพูดกันอยู่ แต่ไม่ทำซักที เมื่อนั้นกระบวนการต่างๆ ก็ยังไม่ขับเคลื่อน

เขียนเมื่อ 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากจะไม่ขัด ต่อกระแสโลก ยังเป็นปรัชญาที่ทำให้ประเทศ ดำเนินอยู่ได้ด้วยความยั่งยืน ทั้งด้าน เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี

หากเรานำ เรื่อง การพอเพียงในการดำเนินชีวิต มาปรับใช้กับตัวเรา ก็จะทำให้เรามีสติและใช้ชีวิตไม่ประมาท ทำให้เรามีความสุขกับการดำเนินชีวิต

เขียนเมื่อ 

อ่านแล้วได้แนวคิดตอบคำถามอาจารย์ที่สอนบริหารค่ะ

 

เขียนเมื่อ 
เป็นแนวคิดที่ดีและหากทุกคนสามารถดำเนินชีวิตตามแนวทางดังกล่าวได้ก็จะดีมากเลยค่ะ
หนูนา
IP: xxx.26.127.222
เขียนเมื่อ 

ค่า..สำหรับหนูแล้ว

หนูก็คิดว่าดีค่า

แล้วหนูจะพยายามปฏิบัติตามให้ได้นะคะ

aom
IP: xxx.154.48.181
เขียนเมื่อ 

ก็ดีนะครับความหมายดี

ดบ้ะบ
IP: xxx.154.48.181
เขียนเมื่อ 

bhuihyihui

แตง
IP: xxx.93.189.30
เขียนเมื่อ 

เศษฐกิจพอเพียงดีมากทำให้คนรู้เรื่อง

อ้ำ
IP: xxx.93.189.30
เขียนเมื่อ 

ทำให้เก่งขึ้น

เพลงเจน
IP: xxx.93.189.30
เขียนเมื่อ 

ให้มีความสุข