พรุ่งนี้ ๑๗ ก.พ. ผู้เขียนได้รับคำสั่งให้ไปดูแลนิสิตปฏิบัติธรรมรวมเป็นเวลา ๑๐ วัน ดังนั้น จึงต้องขอเจริญพรลาบรรดาญาติธรรมใน โกทูโน ทุกท่าน...

  อนึ่ง เมื่อ ๒-๓ วัน ก่อน ผู้เขียนได้รับงานเขียนมาจากพระอาจารย์มหาสำราญ ซึ่งเป็นเพื่อนสหธรรมิกของผู้เขียน จึงขอมาเผยแพร่ โดยไปเปิดบล็อกใหม่ใน http://learners.in.th ตอนนี้ก็ลงไว้ ๒ เรื่อง...

ผู้สนใจลองเปิดอ่านดูใน ...  

http://learners.in.th/blog/samraan  

ยํ ยํ อิจฺฉิตํ ปตฺถิตํ สพฺพนฺตํ โหตุ  

เจริญพร