นับแต่ผมเริ่มต้นย้ายมาทำงานบริหารกศน.ฉะเชิงเทรา จนย่างเข้าปีที่สี่ในปีนี้ก็สามปีเศษ ได้กำหนดวิสัยทัศน์พัฒนาทีมงานไว้ ๖ ประการคือ
     
        ๑. จำกัดจำนวน
        ๒. ล้วนไฮเทค
        ๓. เช็คมากขึ้น
        ๔. ยืนในแผน
        ๕. แน่นประสาน
        ๖. งานมีคุณภาพ

   
         จำกัดจำนวน คือเป็นมนุษย์งานที่เชี่ยวชาญกลยุทธ์ ใช้คนน้อยทำงานได้มากขึ้น ที่เรียกว่า Earn More Work Less


          ล้วนไฮเทค คือพัฒนาคนให้สามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการทำงานได้ไร้ข้อจำกัด เช่นมีโครงการแปดริ้ววัน -  Padrew One ซึ่งหมายถึง One Network for Everyone


          เช็คมากขึ้น คือเป็นคนมีหัวใจการตรวจสอบทบทวนปรับปรุงการทำงานต้องพร้อมรับการตรวจสอบอย่างโปร่งใส ทั้งจาการตรวจสอบกันเองจากหน่วยตรวจสอบภายในและจากประชาชน


          ยืนในแผน คือเป็นนักวางแผน มีการวางแผนเป็นประจำเพื่อผลักดันงานให้ไปได้เยอะ ๆ


          แน่นประสาน คือ เป็นนักประสานงาน ด้วยน้ำใจไมตรี ถ้อยที ถ้อยอาศัย


          งานมีคุณภาพ คือ ต้องเป็นคนคุณภาพที่สร้างคุณภาพในงานได้ จากหัวใจของการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

          บนความพยายามดังกล่าวมีความก้าวหน้าโดยลำดับนับเป็นความภูมิใจลึก ๆ ที่เห็นทีมงานมีการเสริมสร้างพลังอำนาจ (Empowerment) มากขึ้น สำหรับบางคนที่ยังก้าวไปไม่ถึงขั้นยอดฝีมือก็ขอให้ฝึกปรือต่อไป ใช้ความพยายามอย่างมุ่งมั่น ต้องมีสักวันที่ฟ้าหลังฝนคนหลังงานย่อมเบิกบานและแจ่มใส แน่นอน โดยสายตาคู่นี้จะเฝ้าดูการเจริญเติบโตของทกคนอยู่ห่าง ๆ อย่างใกล้ชิดในจิตวิญญานแห่งความปรารถนาดี