จากแนวทางในการพัฒนาประเทศตามแผนฯ 10 ได้อัญเชิญ " ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง " มาเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศ ควบคู่ไปกับการพัฒนาแบบบูรณาการ ที่มีคนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา ดังนั้น กระทรวงมหาดไทยจึงได้มีคำสั่งให้แต่ละจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ

จังหวัดบุรีรัมย์ จึงเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีความขมักเขม้นในการเตรียมเพื่อที่จะผนึกกำลังที่เข้มแข็งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงตามนโยบายของรัฐบาล ภายใต้การนำของท่าน ก้องเกียรติ อัครประเสริฐกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์

การแต่งตั้งกรรมการนั้นประกอบด้วยทุกภาคส่วน ได้แก่หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดฯ ผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆ และปราชญ์ชาวบ้าน หนึ่งในนั้นประกอบด้วยครูบาสุทธินันท์ ปรัชญพฤทธิ์ ปราชญ์ชาวบ้านจังหวัดบุรีรัมย์ จากมหาชีวาลัยอีสาน

จังหวัดนัดประชุมทีมงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ ศาลาประชาคมจังหวัดบุรีรัมย์ ครูบาอยากเข้าร่วมประชุม แต่ติดรับแขกที่ไม่เคยว่างเว้นในแต่ละวัน นั่นหมายความว่าท่านครูบาสุทธินันท์ ผู้ที่บันไดบ้านไม่เคยแห้ง จึงได้มอบหมายให้ผมได้เข้าร่วมประชุมแทน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานการประชุมตลอดงาน

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นไปอย่างเข้มข้น หัวหน้าส่วนราชการ (กรรมการ) ทุกส่วนได้เสนอแนวทางต่างๆ นาๆ ในการที่จะขับเคลื่อนตามกรอบความคิด 3 ห่วง 2 เงื่อนไข แล้วครั้นเมื่อถามว่าจะเริ่มจากตรงไหนล่ะหลายคนยังมีความสับสนอยู่เช่นกัน บ้างก็นั่งเฉยเสมือนว่ามาเพื่อให้รู้ว่ามาประชุม

ผมจึงถอนหายใจอยู่พักใหญ่ แล้วได้ยกมือขวาขึ้น พอท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมองเห็นและอนุญาต จึงได้แสดงความเป็นตัวแทนท่านครูบาสุทธินันท์ และนักศึกษาพัฒนบูรณาการศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีท่าน ผศ.ดร.แสวง รวยสูงเนิน เป็นที่ปรึกษา

ในการที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงนั้นผมมีความเห็นว่าน่าจะเริ่มต้นจากชุมชน โดยมีกระบวนการในการขับเคลื่อนดังนี้

1. กระบวนการสร้างความเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียง การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของคนทุกระดับ หรือที่เรียกว่า "ติดอาวุธทางปัญญา"

2. ส่งเสริมกระบวนการผลิต หรือการประกอบอาชีพให้สามารถพึ่งตนเองได้

3. สร้างและขยายเครือข่ายเพื่อการพึ่งพาตนเอง พึ่งพากันเองทุกระดับ การรวมกลุ่มตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และจังหวัด

การรวมกันทำงาน และรวมงบประมาณ ในจังหวัดประกอบด้วยหลายหน่วยงานผมจึงได้เสนอว่าเป็นไปได้ไหมที่จะพิจารณาร่วมกันว่าหน่วยงานใดบ้างได้รับงบประมาณในการที่จะขับเคลื่อน แล้วทุกส่วนมาช่วยกันทำงาน เช่น กระทรวงเกษตรฯ ได้รับงบประมาณ 5 ล้านบาท ในการทำงานร่วมกับปราชญ์ชาวบ้าน สำหรับติดอาวุธทางปัญญาให้กับพี่น้องเกษตรกร เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งหากหน่วยงานอื่นได้รับงบเพิ่มเติมน่าจะมาทำงานร่วมกันในการเสริมสร้างประสิทธิภาพให้เข้มแข็งและมีคุณภาพมากขึ้น เป็นต้น

สุดท้ายก็ได้ทำหน้าที่เสนอครับ ยังไม่มีทางออก ที่ประชุมจึงได้มอบหมายให้ทุกฝ่ายกลับไปทบทวนเพื่อนำเสนอในครั้งต่อไป อีกทั้งแม่งานหลักคือพัฒนาการจังหวัดช่วยนำไปเป็นการบ้านเพื่อนำเสนอครั้งต่อไป

ที่สุดของที่สุด...พี่น้อง GotoKnow มีข้อเสนอแนะดีๆ ได้โปรดช่วยกันทีเถอะครับ

ขอบคุณมากครับ

อุทัย อันพิมพ์