QA วันละดัชนี : 22. การจัดระบบประกันคุณภาพภายใน

บอย สหเวช

        
     การประกันคุณภาพในดัชนีที่ 9.2 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน ผมได้วางแผนการดำเนินงานสำหรับความพร้อมรับการตรวจประเมิน ดังนี้ครับ

วัน เดือน ปี  

การดำเนินงาน 

 ความรับผิดชอบ

 7 , 13 ธ.ค. 49 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ QA  ประธาน
 13 ธ.ค.49 ประชุมคณะกรรมการ QA ครั้งที่ 1/50  กรรมการ
 16 ม.ค. 50 ประชุมคณะกรรมการ QA ครั้งที่ 2/50  กรรมการ
 29 ม.ค. 50 รายงานความก้าวหน้า SAR ON BLOG ครั้งที่ 1  กรรมการ
 16 ก.พ. 50 ส่งชื่อรายการหลักฐานอ้างอิง  กรรมการ
 26 ก.พ. 50 จัดอบรมเรื่อง TOWS Analysis  ประธาน
     มี.ค. 50 ประชุมคณะกรรมการ QA ครั้งที่ 3/50  กรรมการ
 23 มี.ค. 50 รายงานความก้าวหน้า SAR ON BLOG ครั้งที่ 2  กรรมการ
     เม.ย. 50 ประชุมคณะกรรมการ QA ครั้งที่ 4/50   กรรมการ
     เม.ย. 50 ตรวจความเรียบร้อย SAR ON BLOG และ
SAR ฉบับรูปเล่ม 
ประธาน-เลขาฯ 
 15 พ.ค. 50 พร้อมรับการตรวจประเมิน  ทุกคน


       ความรับผิดชอบกรรมการ QA ระดับ 5 ดาว (กำหนดเองครับ)

  หน้าที่ความรับผิดชอบ  2  3  4 5 
1. รวบรวมผลการดำเนินงาน
   (ส่งรายการหลักฐานอ้างอิง)
 *        
2 วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน
   TOWS Analysis
   *      

3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคลากรในงาน 
    เพื่อหา Best Practice  (KM)

     *    

4. วางแผนดำเนินงาน
    โครงการ / กิจกรรมปีต่อไป

       *  
 5. รายงานให้ที่ประชุมสนง.ทราบ          *

                                                                                     บอย สหเวช
                                                                                     16 ก.พ. 50

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์

คำสำคัญ (Tags)#มหาวิทยาลัยนเรศวร#คณะสหเวชศาสตร์#ดัชนีที่9.2-50#sar-on-blog#qaวันละดัชนี

หมายเลขบันทึก: 79062, เขียน: 16 Feb 2007 @ 18:58 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:26 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)