ลำดับที่ 9  น้องคนนี้ไม่ใช่ใครอื่นไกลหรอกค่ะ น้องเค้ามีชื่อเล่นว่า "น้องมด" เห็นกันมาตั้งแต่ตัวเล็ก ๆ ขณะนี้โตเป็นสาวแล้วค่ะ น้องมดเป็นลูกสาวของผู้อำนวยการกองกิจการนิสิตนี่เอง ทำกิจกรรมมามากพอดูค่ะ  ชื่อ นางสาวบงกชกร  ทองสุก  นิสิตคณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปี 3 ภาคปกติ
        แรงจูงใจการแต่งกายชุดนิสิตถูกระเบียบ
        1. การแต่งกายชุดนิสิตถูกระเบียบทำให้มั่นใจ
        2. เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อตนเอง
        3. การแต่งกายถูกระเบียบทำให้ติดต่องานได้ง่าย
        ข้อเสนอแนะแก่มหาวิทยาลัยในการรณรงค์การแต่งกายชุดนิสิตถูกระเบียบ
         1. อาจารย์ควรจะเข้มงวดกับการแต่งกายของนิสิตให้มากยิ่งขึ้น
         2. ควรมีมาตรการที่เข้มงวดกับผู้ที่แต่งกายผิดระเบียบให้มากยิ่งขึ้น
          สถานที่พบนิสิต  อาคารอเนกประสงค์