การพัฒนาของศูนย์สุขภาพชุมชน หรือสถานีอนามัย .. ที่หยุดไม่ได้

ศึกษาชุมชนเพื่อ ได้รู้จักมิติต่างๆ ของชุมชนนอกเหนือจากด้านสาธารณสุข

การทำงานของศูนย์สุขภาพชุมชน หรือสถานีอนามัย มีบทบาทหน้าที่ในการให้บริการรักษา การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการฟื้นฟูสภาพผู้พิการ/การดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง ในหมู่บ้านที่รับผิดชอบนั้น สถานีอนามัยทุกแห่งคงต้องมีเป้าหมายการพัฒนาตนเองให้บรรลุเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพบริการต่างๆ ทั้งในสถานบริการเอง และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลสุขภาพตนเองได้ เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า ในสถานีอนามัยของผมยึดหลักในการพัฒนาสถานีอนามัยตนเองดังนี้ครับ

1. การสร้างทีมงานที่ดี (Team Work) คือ ให้ทุกคนเข้าใจ Concept การพัฒนาเหมือนกันทุกคน เสียก่อน อยู่กันแบบพี่น้อง มี การจัดองค์กรที่ชัดเจน มีการประชุมอย่างต่อเนื่อง เน้นปัญหาและความต้องการของประชาชน (บริการในสถานีอนามัย และชุมชน)

2. การเตรียมชุมชน ประสานความร่วมมือ ผู้นำชุมชน องค์กร ชมรมต่างๆ โรงเรียน วัด องค์การบริหารส่วนตำบล

3. การเตรียม ศูนย์สุขภาพชุมชน การพัฒนาอาคารสถานที่รองรับบริการ จัดหาเครื่องมือ เวชภัณฑ์ เครื่องอำนวยความสะดวกในการทำงานต่างที่ทำให้เราทำงานได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

4. บริหารจัดการที่ดี การ พัฒนาศักยภาพแก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง/สร้างขัวญและกำลังใจ การบริหารงานงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ จัดหาบำรุงรักษา เครื่องมือ ครุภัณฑ์

5. การวิเคราะห์/ประเมินผล การประเมินตนเอง การวิเคราะห์ โดยกระบวนการ P-D-C-A - การสรุปผลงานโครงการต่างๆ

6. การพัฒนาให้มีความเข้มแข็ง ยั่งยืน ได้แก่ การเยี่ยมบ้าน เพื่อติดตามดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง ดูแลผู้พิการ ศึกษาชุมชนเพื่อ ได้รู้จักมิติต่างๆ ของชุมชนนอกเหนือจากด้านสาธารณสุข ทราบปัญหาความเสี่ยงสุขภาพของคนในครอบครัว เกิดความผูกพัน ส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วม ในการดูแลตนเอง

7. การเชื่อมโยงเครือข่ายการรักษาพยาบาลกับโรงพยาบาลอำเภอเพื่อส่งต่อบริการที่เกินขอบเขตความสามารถ

นั่นคือหลักการที่ผมในฐานะผู้นำขององค์กรยึดถือปฏิบัติ… ถึงแม้ว่าสถานีอนามัยของผมจะผ่านการประเมินรับรองคุณภาพมาตรฐานสถานบริการแล้วก็ตาม แต่งานต่างๆยังไม่สามารถทำได้สมบูรณ์ทั้งหมด เพราะปัญหาสุขภาพและบริบทของชุมชนเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ …อย่างไรก็ตามผมมีความตั้งใจที่จะพัฒนาให้ดียิ่งๆขึ้นไปตราบใดที่ยังทำหน้าที่อยู่ตรงนี้ … ผมขอเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์การทำงานที่ดีๆเชิญมาแลกเปลี่ยนกันนะครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การศึกษาชุมชน

คำสำคัญ (Tags)#สม.4

หมายเลขบันทึก: 79054, เขียน: 16 Feb 2007 @ 17:54 (), แก้ไข: 12 Jun 2012 @ 21:34 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)