พบแล้วค่ะ นิสิตชายที่แต่งกายถูกระเบียบ ลำดับที่ 7 ดิฉันเจอน้องเค้า  กำลังเดินผ่านหน้าห้องผู้อำนวยการกองกิจการนิสิตค่ะ ชื่อ นายณฐกร  คำแก้ว นิสิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชั้นปี 3 ภาคปกติ 
       แรงจูงใจการแต่งกายชุดนิสิตถูกระเบียบ
       1. เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับรุ่นน้อง
       2. สร้างภาพลักษณ์ให้แก่มหาวิทยาลัยนเรศวร
       3. แสดงความเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
       ข้อเสนอแนะแก่มหาวิทยาลัยในการรณรงค์การแต่งกายชุดนิสิตถูกระเบียบ
             -ไม่มีครับ-
        สถานที่พบนิสิต  อาคารอเนกประสงค์