ลำดับที่ 8 เป็นนิสิตจ้างงานพิเศษ  หารายได้ช่วยเหลือครอบครัวค่ะ ชื่อเล่นน้องเบริ์ด นายเอกพจน์  อุดดี นิสิตคณะสังคมศาสตร์  สาขาวิชารัฐศาสตร์  ชั้นปี 1 ภาคปกติ 
     แรงจูงใจการแต่งกายชุดนิสิตถูกระเบียบ
     1. เป็นแบบอย่างให้กับรุ่นน้อง
     2. ให้ความสำคัญกับชุดนิสิตที่มีเกียรติ
     3. เป็นภาพลักษณ์ให้กับคณะ สาขาวิชา และมหาวิทยาลัยนเรศวร
     ข้อเสนอแนะแก่มหาวิทยาลัยในการรณรงค์การแต่งกายชุดนิสิตถูกระเบียบ
         
  -ไม่มีครับ -
      สถานที่พบนิสิต  อาคารอเนกประสงค์