วันนี้ ช่วง ๙ โมงกว่าๆ ถึง ๑๑ โมงกว่าๆ ผมไปทำ BAR กับทีมคุณอำนวย สำนักหอสมุด ประกอบด้วย

 1. คุณวันเพ็ญ
 2. คุณสุนิสา
 3. คุณขวัญตระกูล
 4. คุณวรรณาภรณ์พร (แก่นจัง)
 5. คุณกระบี่สีชมพู

   จุดมุ่งหมายคือ ทางสำนักหอสมุด จะเชิญ beeman ไปเป็นวิทยากรกระบวนการ...Workshop KM (เช้า) และ ถ่ายทอดวิทยายุทธ์เรื่องบล็อก (บ่าย)  ในวันพฤหัสบดีที่ ๘ มีนาคม ๒๕๔๙๕๐ที่สำนักหอสมุด..

   หัวข้อ KM...คือ "การพูดคุยทำให้การทำงานสะดวกขึ้น" แต่งานนี้มีเรื่อง "การฝึกทักษะ คุณอำนวย" แอบแฝงอยู่ เนื่องจาก ทางทีมงานของมน. จะไปเป็นวิทยากรให้ห้องสมุด...มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ช่วงปลายเดือนมีนาคม..

    หลังจากพูดคุยเรื่อง concept ของงานแล้ว ผมก็ได้ออกกระบวนการช่วงเช้า ดังนี้

 1. เปิดงาน และแจกเอกสาร ให้ผู้เข้าร่วมประชุมกรอก ในเชิง Pretest และ ข้อมูลส่วนตัวเล็กน้อย (ใช้เวลา ๑๐ ถึง ๑๕ นาที)
 2. กิจกรรมสันทนาการ หัด ร้องเพลง....สวัสดีวันนี้มาพบกัน สุขใจพลันทั้งฉันและเธอ..หลั่น ลัน ลา... ลั้น ลา...ลัน ลา หล่า  (๒๐-๒๕ นาที)
 3. กิจกรรมแบ่งกลุ่ม และเข้าประจำวง ( ๓ วง)....ตั้งชื่อกลุ่ม คำขวัญประจำกลุ่ม และ เพลงประจำกลุ่ม (๓๐ นาที) แนะนำตัวและ Present
 4. กลับมาชมภาพยนตร์ ๒-๓ เรื่อง เรื่องการสื่อสาร..
 5. ลปรร. ข้อคิดเห็น สรุปประเด็นเรื่อง "การพูดคุยทำให้การทำงานสะดวกขึ้น" (World cafe ๔๐ นาที) ระหว่างนี้มีอุปกรณ์ให้ความสว่าง
 6. Present และ Reflection ๓๐ นาที

ช่วงบ่าย..เรื่องบล็อก

 1. พูดคุย สนทนา แลกเปลี่ยน และ ถามเรื่องบล็อก
 2. เขียนบล็อกไปทำไมกัน เสียเวลาหรือไม่...การต่อยอด
 3. ลงมือเขียนบันทึก...Peer Assist เพื่อนช่วยเพื่อน
 4. เทคนิค.....
  • ใส่ภาพ ขั้นธรรมดา และขั้นสูง
  • การทำ Link ๒ แบบ
  • ความเข้าใจเรื่อง Planet และการสร้าง
  • ป้าย บันทึก ถาม อัลบั้ม ประวัติ
  • คำอธิบายภาพ

วันเพ็ญ,สุนิสา,กระบี่สีชมพู,วรรณพร,ขวัญตระกูล
 

BeeMan

BeeMan