ในสภาพสังคมปัจจุบัน    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีส่วนสำคัญในการช่วยเลี้ยงดูเด็กเล็กมาก   เนื่องจากผู้ปกครองต้องออกไปทำงาน   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นส่วนหนึ่งที่เด็กอาศัยอยู่ตั้งแต่เช้าถึงเย็น  เด็กอายุ  3-5 ปีเป็นช่วงที่ฟันน้ำนมขึ้นครบ  20   ซี่    จึงเป็นวัยที่ควรสร้างนิสัยให้เอื้อต่อการป้องกันทันตสุขภาพ

           กิจกรรมที่สามารถจัดในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้  เช่น จัดอบรมครูพี่เลี้ยงและผู้ปกครอง ให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องอนามัยภายในช่องปาก  ,   มีกิจกรรมการแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน , เขตปลอดลูกอม    เพียงเท่านี้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก็จะมีส่วนช่วยในเด็กฟันไม่ผุ