มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจัดโครงการวิจัย สารานุกรมไทยฉบับภูมิปัญญาไทยในจัวหวัดพระนครศรีอยุธยา
ฉบับภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น เพื่อทูลเกล้าถวายเนื่องในวโรกาสฉลองครบรอบ80ปี วันที่  5  ธันวาคม  2550
ได้รับงบประมาณสนัยสนุนจากรัฐบาล และจากการมีส่วนร่วมท้องถิ่นมีสาระคำที่เกี่ยวกับศิลปะ วัฒนธรรม  อาชีพ สถานที่ แพทย์แผนไทย  จำนนวนคำประมาณ  450  คำ  ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอโครงการวิจัย และระดมความคิดจากผู้ทรงคุณวุฒิ  นับว่าเป็นนิมิตหมายที่เด็กไทยจะมีแหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวกับท้องถิ่นอ่าน ศึกษาจาก CD-ROMที่เผยแพร่ต่อไป