ท่านทราบหรือไม่ว่าทุกคนที่เกิดมาย่อมมีความสามารถหรือความดี

อยู่ในตัวเองทุกคนเพียงแต่ว่าจะถูกนำไปใช้เวลาไหนและเหมาะสมกับ

โอกาสหรือไม่ ถ้าไปใช้ถูกเวลา ถูกที่ ถูกกาลเทศะ คนๆ นั้นอาจจะโชคดี

ีีีและกลายเป็นที่กล่าวขวัญเป็นที่ยอมรับนับถือไปตลอดชีวิตก็ว่าได้  เช่น

ครูจูหลิง เป็นต้น  สำหรับตัวข้าพเจ้าไม่เคยคิดว่าจะมีโอกาส ได้เข้า

รับราชการ และปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายใน เพราะมีความรู้น้อย

ไม่ค่อยตรงกับงานที่ปฏิบัติซึ่งไม่เข้าใจตนเองเหมือนกันว่าเป็นเพราะ

บุญเก่า หรืออะไรก็ไม่รู้ จึงทำให้มีวันนี้

         ข้าพเจ้าเรียนจบบริหารธุรกิจ (บธบ.) แต่ไม่ใช่เอกบัญชี  เพราะ เรียนไม่ไหว  จึงเรียนสิ่งที่ตนชอบคือการท่องเที่ยวและการโรงแรม เมือจบญาติก็ได้แนะนำให้ไปทำงานโรงแรมแต่ต้องไปไกลบ้าน จึงไม่ทำ อยู่บ้านว่างงานหลายปีแต่หารายได้ด้วยการรับสอนพิเศษ  และไปทำงานชั่วคราวที่เทศบาล ได้รู้จักบุคคลมากมาย หลากหลาย ความรู้ และหนึ่งในนั้นมีบุคคลที่ข้าพเจ้าให้ความเคารพและนับถือ เป็นอย่างมาก เพราะท่านให้โอกาสข้าพเจ้าได้แสดงความสามารถ เพื่อให้ผู้อื่นยอมรับและผลักดันให้ข้าพเจ้ามีวันนี้ ท่านคือ ผู้อำนวยการ กองอนามัยและสิ่งแวดล้อมในขณะนั้น คุณเบญจวรรณ มณีวงศ์