ความสำเร็จในการทำงาน
การทำงานในสำนักงาน ในโรงเรียน  ในหน่วยงานของรัฐ  เอกชน  หรือจะทำงาน ณ สถานที่ใดก็ตามถ้าเราทำงาน เราจะมีงานทำเหมือนกัน  อยู่ที่ว่าเราจะทำงานหรือไม่ทำ  การทำงานจะประสบผลสำเร็จต้องอยู่ที่ตัวเรา  คือเราต้องชอบงานนั้น  พึงพอใจในงานนั้นก่อน  แล้วขยันหมั่นเพียร  มานะอดทนทำงานที่เราชอบจนประสบผลสำเร็จตามที่เรามุ่งมั่นตั้งใจไว้  แต่อย่าลืมว่าเราต้องพินิจพิจารณาคิดตรึกตรองให้รอบคอบก่อนทำ  งานจึงจะสำเร็จตามวัตถุประสงค์  ตามที่เราปรารถนาอย่างมีประสิทธิภาพ  ตรงกับหลักธรรมในพระพุทธศาสนา  คือ อิทธิบาท 4  ประกอบด้วย
          ฉันทะ    คือ   ความพึงพอใจ
          วิระยะ    คือ   ความขยันหมั่นเพียง
          จิตตะ     คือ   ความตั้งใจ  มุ่งมั่น
          วิมังสา   คือ   การคิดไตร่ตรองให้รอบคอบ
สิ่งที่กล่าวข้างต้นนี้ประสบผลสำเร็จมาแล้ว   ลองนำไปปฏิบัติดูท่านจะพบแต่ความสุข  ความเจริญ  ทั้งด้านครอบครัวและหน้าที่การงาน