มข. จัดกิจกรรม Peer Assist ประยุกต์

มข. จัดกิจกรรม Peer Assist ประยุกต์
          ศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น  จะจัดกิจกรรม Peer Assist สู่คุณภาพโรงพยาบาล ในวันที่ 20 ส.ค. 48    โดยเชิญ ผอ. รพ. บ้านตาก (นพ. พิเชฐ   บัญญัติ) และทีม (“คุณอำนวย” 1 คน, “คุณกิจ”  1 คน) มาทำกระบวนการ Peer Assist ให้แก่ ผอ. รพ. ในภาคอีสาน  ผมจะไปร่วมเป็นกองหนุนด้วย
          “หัวปลา” ของกิจกรรมนี้ คือ “คุณภาพโรงพยาบาล”
          ประเด็น ของ Peer Assist คือ “จะใช้ KM เพื่อเป็นเครื่องมือบรรลุคุณภาพโรงพยาบาลได้อย่างไร”
          ตกลงกันว่า จะออกแบบการประชุมเป็น 2 ส่วน
          - ช่วงเช้า เป็นการประชุมกลุ่ม เล่าเรื่องความสำเร็จในการบริหารงานเพื่อพัฒนาคุณภาพ รพ. โดยใช้เทคนิค Storytelling มี “คุณอำนวยกลุ่ม” สร้างบรรยากาศชื่นชมยินดี ไม่มีถูก-ผิด และมี “คุณลิขิต” บันทึก “ขุมความรู้” ลงบน Flip chart    แล้วจัดกลุ่ม “ขุมความรู้” เป็น “แก่นความรู้”  โดยใช้ card technique   ช่วงนี้ทีม รพ. บ้านตากจะสังเกตการณ์เพื่อทำความรูจัก รพ. ในภาคอีสาน
          - ช่วงบ่าย เป็นกิจกรรม “เพื่อนช่วยเพื่อน” (Peer  Assist) ทีมงาน รพ. บ้านตากเล่าเรื่องและตอบคำถาม เพื่อช่วยให้ ผอ. รพ. ในภาคอีสาน ซึ่งเป็น “คุณเอื้อ” และ CEO สามารถใช้ KM เป็นเครื่องมือพัฒนาคุณภาพ รพ. ได้อย่างแยบยล
          นี่คือสรุปประเด็นการสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่าง รศ. นพ. จิตเจริญ   ไชยาคำ  ผอ. ศูนย์บริการ มข. กับผมในวันนี้ (1 ก.ค. 48)   เราคงจะต้องฟังความเห็นของ นพ. พิเชฐ   บัญญัติ ด้วย  และจะต้องคิดรายละเอียดของรูปแบบการประชุมให้ชัดเจนกว่านี้  คง่จะได้บันทึกเล่าสู่กันฟังอีก


วิจารณ์   พานิช
1 ก.ค. 48

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)