แนะนำคณะอนุกรรมการฯ

ใครเป็นใครในคณะอนุกรรมการฯ

สวัสดีครับ

             วันนี้ขอแนะนำ คณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขจังหวัดชุมพรดังต่อไปนี้

 

   1. นายพรสกล    ณ ศรีโต   

 ประธานคณะอนุกรรมการฯ  ตัวแทนภาคประชาชน                                                                                          

  2. พญ. นิภา      ธนภัทร                

 อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
   3. นายธวัช       บุรินทร์วัฒนา         

อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  4. นพ.ฉัตรชัย    พิริยะประกอบ      

 อนุกรรมการตัวแทนแพทย์
  5. นางสมใจ      ดวงพิบูลย์             

อนุกรรมการตัวแทนพยาบาล
  6. นางดาลิน      ตั้งวิไลเสถียร         

 อนุกรรมการตัวแทนทันตแพทย์
  7.นางสาวยุภา  วิภาสวัชรโยธิน        

 อนุกรรมการ          ตัวแทนเภสัชกร                                                                                        

 8.นางเอมอร    อุชุภาพ                   

 อนุกรรมการ ตัวแทนเจ้าหน้าที่อนามัย
  9.นายวิกรานต์   นิลน้อย                  

อนุกรรมการผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขากายภาพบำบัด
  10.นายปรีดา    ศรีสังข์                  

อนุกรรมการผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาเทคนิคการแพทย์                                             

11.นายเสริญ    หนูรักษา               

อนุกรรมการ ผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาแพทย์แผนไทย
  12.นางกฤตยา   ชินเชวงเวช           

 อนุกรรมการตัวแทนภาคประชาชน
  13.นางยุพิน     ใจเย็น                   

 อนุกรรมการ ตัวแทนภาคประชาชน
  14.นายวิโรจน์   วิโรจน์วัฒนกุล       

 อนุกรรมการ ตัวแทนภาคประชาชน
  15.ดต.จักรพงษ์  หนูคง                   

อนุกรรมการ ตัวแทนภาคท้องถิ่น
  16. นายชัยภัทร์   สอนทวี               

 อนุกรรมการตัวแทนภาคท้องถิ่น

และมีที่ปรึกษาและฝ่ายเลขาดังนี้

  17. นพ. พิภพ    อุไพศิลป์สถาพร    ที่ปรึกษาสาขาสูติศาสตร์
  18. นพ. สุวัฒน์  โอสถกระพันธ์       ที่ปรึกษาสาขากุมารเวชศาสตร์
  19. พญ. ศิริวรรณ ฮุ่นตระกูล          ที่ปรึกษาสาขาอายุรศาสตร์
  20. ผู้ประกอบวิชาชีพศัลยศาสตร์   ที่ปรึกษาสาขาศัลยศาสตร์
  21. นางสาวประคอง  ตั้งสกุล          เลขานุการคณะอนุกรรมการฯ
  22. นางจิรารัตน์      วุฒิ       ผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ                                                                                                   

23. นางณัฐยา        จันทร์พงษ์       ผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ

                                วันนี้ขอแนะนำเบื้องต้นแค่นี้ก่อนนะครับ

                                               พรสกล  ณ ศรีโต

                                                     4/7/2548

                                                                     

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เวที(ฟังเสียงบ่น)....ที่เราขอได้ยิน..........30 บาทรักษาทุกโรคความเห็น (0)