กศน.ท่าแซะ  สังกัดสำนักงานบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน  ได้เข้าร่วมอบรมกิจกรรม km ซึ่งเป็นนิมิตหมายที่ดี  สำหรับองค์กรที่สามารถจะนำไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานให้มีคุณภาพต่อไป  แต่ลึกๆก็มีความหนักใจว่าจะดำเนินการได้เพียงใด  ผลเป็นเช่นไรต่อไปก็จะแจ้งข่าวมานะคะ่ะ