GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

coop-auditing

พัฒนาสหกรณ์ให้โปร่งใสก้าวไกลด้วยไอทีนำบัญชีสู่เกษตรกร

วิสัยทัศน์:พัฒนาสหกรณ์ให้โปร่งใส ก้าวไกลด้วยไอที นำบัญชีสู่เกษตรกร

พันธกิจ: 1. ตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

            2. ส่งเสริมให้สกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีการบริหารจัดการที่ดี

            3. พัฒนาและเผยแพร่เทคโนโลยี่สารสนเทศทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

            4. ส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการจัดทำบัญชีแก่เกษตรกร กลุ่มอาชีพ วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเป้าหมายตามโครง

                พระราชดำริ

เป้าประสงค์

             1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง

             2. ชุมชนและเกษตรกรมีความรู้ทางบัญชี

             3. องค์กรและสาธารณชนได้รับบริการสารสนเทศทางการเงินที่ทันสมัย

ประเด็นยุทธศาสตร์

             1. เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

             2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสหกรณ์

             3. เสริมสร้างความเข็มแข็งแก่ชุมชนและเกษตรกร

             4. เพิ่มประสิทธิภาพด้านเทคโนโลยี่สารสนเทศและบริหารจัดการ  

    

 

             

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): uncategorized
หมายเลขบันทึก: 775
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)