coop-auditing

พัฒนาสหกรณ์ให้โปร่งใสก้าวไกลด้วยไอทีนำบัญชีสู่เกษตรกร

วิสัยทัศน์:พัฒนาสหกรณ์ให้โปร่งใส ก้าวไกลด้วยไอที นำบัญชีสู่เกษตรกร

พันธกิจ: 1. ตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

            2. ส่งเสริมให้สกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีการบริหารจัดการที่ดี

            3. พัฒนาและเผยแพร่เทคโนโลยี่สารสนเทศทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

            4. ส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการจัดทำบัญชีแก่เกษตรกร กลุ่มอาชีพ วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเป้าหมายตามโครง

                พระราชดำริ

เป้าประสงค์

             1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง

             2. ชุมชนและเกษตรกรมีความรู้ทางบัญชี

             3. องค์กรและสาธารณชนได้รับบริการสารสนเทศทางการเงินที่ทันสมัย

ประเด็นยุทธศาสตร์

             1. เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

             2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสหกรณ์

             3. เสริมสร้างความเข็มแข็งแก่ชุมชนและเกษตรกร

             4. เพิ่มประสิทธิภาพด้านเทคโนโลยี่สารสนเทศและบริหารจัดการ  

    

 

             

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน coop-auditing

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 775, เขียน: 04 Jul 2005 @ 10:43 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 13:52 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)