วิสัยทัศน์:พัฒนาสหกรณ์ให้โปร่งใส ก้าวไกลด้วยไอที นำบัญชีสู่เกษตรกร

พันธกิจ: 1. ตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

            2. ส่งเสริมให้สกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีการบริหารจัดการที่ดี

            3. พัฒนาและเผยแพร่เทคโนโลยี่สารสนเทศทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

            4. ส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการจัดทำบัญชีแก่เกษตรกร กลุ่มอาชีพ วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเป้าหมายตามโครง

                พระราชดำริ

เป้าประสงค์

             1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง

             2. ชุมชนและเกษตรกรมีความรู้ทางบัญชี

             3. องค์กรและสาธารณชนได้รับบริการสารสนเทศทางการเงินที่ทันสมัย

ประเด็นยุทธศาสตร์

             1. เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

             2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสหกรณ์

             3. เสริมสร้างความเข็มแข็งแก่ชุมชนและเกษตรกร

             4. เพิ่มประสิทธิภาพด้านเทคโนโลยี่สารสนเทศและบริหารจัดการ