การจัดการความรู้ในองค์การเพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยกรมสรรพากร คือ

http://www.rd.go.th/publish/19954.0.html

ยกตัวอย่างเช่น การบริการยื่นแบบทางอินเตอร์เน็ต ท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้ดังนี้

http://rdserver.rd.go.th/publish/document/document_01.htm